POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Konferencja NFI w Krakowie

W dniach 24-27 maja 2001 r. obradująca konferencja prezesów organizacji członkowskich Naturfreunde International w Krakowie podjęła decyzję o proklamowaniu ziemi lubuskiej "Krajobrazem roku 2003/2004", na wniosek zgłoszony przez Naturfreunde -- Niemcy i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Wiosną każdego roku prezesi organizacji członkowskich NFI (Naturfreunde International) spotykają się na tzw. konferencji prezydialnej, w celu omówienia zarówno długofalowych zadań, jak i bieżącej sytuacji Federacji.

W tym roku na miejsce konferencji wybrano Kraków, co było podyktowane zarówno magią miejsca, jak i chęcią bliższego poznania dorobku i działalności PTTK.

Konferencja odbywała się w dniach 24-27 maja, przy czym zasadnicze obrady toczyły się 26 maja w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK. Poruszono szeroką problematykę: od wystąpień kierowanych przez Federację do Brukseli w takich sprawach, jak poszerzenie Unii czy europejska strategia zrównoważonego rozwoju do wewnętrznych spraw finansowych Federacji. Z punktu widzenia PTTK najważniejsza była decyzja o proklamowaniu ziemi lubuskiej "Krajobrazem roku 2003/2004", podjęta na wniosek zgłoszony przez przez Naturfreunde -- Niemcy i nasze Towarzystwo.

"Krajobraz roku" to wydarzenie o wielkim znaczeniu promocyjnym i prestiżowym, szansa ale i wielkie wyzwanie stojące przed organizatorami.

Podczas sobotniego posiedzenia, na którym PTTK reprezentowali Piotr Dąbrowski i Zbigniew Kresek, można się było wielokrotnie przekonać o daleko idącej zbieżności celów, a także metod i form działania stosowanych w organizacjach krajowych NFI i w PTTK. Wyrażano także powszechnie nadzieję, że na przyszłorocznym kongresie NFI nasze Towarzystwo stanie się pełnoprawnym członkiem Federacji.

Częścią konferencji było też wieczorne seminarium pt. "Przyjaciele przyrody w jednoczącej się Europie" poświęcone problematyce poszerzenia Unii Europejskiej, czego NFI jest gorącym, chociaż nie bezkrytycznym orędownikiem. Odbyło się ono 25 maja wieczorem, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Referaty wygłosili w imieniu Federacji: prezes -- Herbert Brückner i sekretarz generalny -- Manfred Pils, a w imieniu PTTK -- Krzysztof R. Mazurski. Jako przedstawiciel regionu gości serdecznie powitał Andrzej Sasuła -- wicemarszałek województwa małopolskiego. Spotkanie zgromadziło ponad 100 osób, w tym 40 uczestników konferencji prezydialnej. Przybyli także działacze PTTK z Krakowa i regionu oraz osoby profesjonalnie zainteresowane poruszaną problematyką. To ciekawe wydarzenie mogło dojść do skutku jedynie dzięki wydatnej pomocy Urzędu Miasta Krakowa.

Poza obradami uczestnicy konferencji, których wielu było w Krakowie po raz pierwszy, mieli możliwość zwiedzić zabytki miasta i Wieliczkę, a już po zakończeniu konferencji większość jej uczestników z własnej inicjatywy udała się do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu.

Piotr Dąbrowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś