POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej"


1. Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie, za aprobatą starosty myszkowskiego, ustanawia jednostopniową odznakę turystyczno-krajoznawczą "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej", zwaną dalej odznaką.

2. Celem odznaki jest popularyzowanie ziemi myszkowskiej oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin powiatu.

3. Odznakę można zdobywać na terenie powiatu myszkowskiego (woj. śląskie), zwanym w niniejszym regulaminie także ziemią myszkowską.

4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

5. Czas spełniania wymagań dla zdobycia odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

6. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej (lub dzienniczek krajoznawczy albo samodzielnie opracowywana kronika) z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.

7. Warunki zdobycia odznaki:

  1. udział w wycieczce, rajdzie, zlocie bądź złazie turystycznym PTTK mającym swój punkt docelowy na ziemi myszkowskiej;
  2. przebycie pieszo, rowerem lub konno przynajmniej 10-kilometrowego odcinka jednego ze szlaków turystycznych biegnących przez ziemie powiatu myszkowskiego;
  3. zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych tak dobranych z poniższego wykazu, by reprezentowały wszystkie 5 gmin powiatu myszkowskiego.
  4. dla turystów motorowych i krajoznawców wymóg określony w ppkt. b nie jest obowiązkowy.

8. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla ziemi myszkowskiej.

9. Odznakę przyznają:

  1. Klub Osiedlowy PTTK "M-2" w Myszkowie
  2. oraz upoważnione przez Zarząd Oddziału Regionalnego referaty weryfikacyjne funkcjonujące w ogniwach PTTK ziemi myszkowskiej;
  3. w skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić członek kadry programowej PTTK.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. i od tego dnia można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych dla zdobycia odznaki.

11. Interpretacja regulaminu należy do Klubu Osiedlowego PTTK "M-2" w Myszkowie.

12. Wykaz obiektów zalecanych do poznania dla zdobycia odznaki:

Gm. Koziegłowy
Koziegłowy Pozostałości zamku
Koziegłowy Galeria obrazów Tadeusza Puszczewicza
Koziegłówki Tablice nagrobne w murze ogradzajacym plebanię
Pińczyce Zespół pałacowy
Huta Szklana Rezerwat "Cisy"
Cynków Drewniany kościół św. Wawrzyńca
Gm. Myszków
Myszków MOSiR [pływalnia]
Myszków Pomnik Poległym za ziemię myszkowską
Mrzygłód Rynek -- pomnik powstańców 1863 r.
Mijaczów Amfiteatr i park przy al. Wolności
Nowa Wieś Cis -- pomnik przyrody, ul. Gołębia 8
Będusz Zespół folwarczny
Gm. Niegowa
Bobolice Zamek
Łutowiec Strażnica jurajska
Mirów Zamek
Mzurów Dąb -- pomnik przyrody w parku dworskim
Niegowa Pomnik ku czci poległych w II wojnie światowej
Gm. Poraj
Choroń Aleja -- pomnik przyrody
Dębowiec Mogiły poległych w II wojnie światowej
Jastrząb Rejs statkiem po zbiorniku "Poraj"
Masłońskie "Rybaczówka" Polskiego Związku Wędkarskiego
Żarki Letnisko Prywatne obserwatorium Słońca
Gm. Żarki
Czatachowa Erem
Kotowice Cmentarz wojenny z 1914 r.
Leśniów Park przyklasztorny i źródło Leśniówki
Przewodziszowice Strażnica jurajska
Przybynów Lipa -- pomnik przyrody koło plebanii
Żarki Zespół zabytkowych stodół
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś