POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin Odznaki Regionalnej "Korona Sudetów"


Wszystkich lubiących przemierzać, tak jak my, górskie szlaki pragniemy powiadomić, że od 1 maja 2001 r. weszła w życie nowa odznaka turystyki kwalifikowanej -- KORONA SUDETÓW. Jest to regionalna odznaka górska, przyznawana za zdobycie najwyższych szczytów sudeckich pasm i masywów górskich zarówno po polskiej, jak i czeskiej oraz niemieckiej stronie. Do KORONY SUDETÓW zalicza się 22 szczyty, zarówno z terenów cieszących się dużą popularnością, jak i tych rzadziej uczęszczanych. Zdobywać ją można przez dowolnie długi okres, a potwierdzenia zdobycia szczytów gromadzi się w specjalnie w tym celu przygotowanej książeczce.

KORONA SUDETÓW powstała z inicjatywy działaczy Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK jako jedna z propozycji popularyzacji turystyki górskiej na terenie Dolnego Śląska oraz sąsiadujących z nim regionów leżących w Sudetach. Zachęcamy do jej zdobywania wszystkich turystów, zarówno tych zapalonych, jak i tych, u których miłość do gór ujawnia się od czasu do czasu.

Wszelkie informacje o KORONIE SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel. (0-71) 343-03-44, fax. (0-71) 343-67-46, e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl; strona www: http://www.pttk.wroclaw.pl/~ktg.

Do zobaczenia na szlakach!


Regulamin odznaki

§ 1

Odznaka KORONA SUDETÓW jest odznaką regionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki KORONA SUDETÓW jest popularyzacja turystyki górskiej w całych Sudetach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 maja 2001 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

§ 5

Odznakę KORONA SUDETÓW uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i masywów górskich w Sudetach (niezależnie od granic państwowych) wg załączonego wykazu, z uwzględnieniem zasad prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną oraz terenach przygranicznych.

§ 6

Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

§ 7

Potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na Sudety lub przewodnika sudeckiego, wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego. Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 8

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają zdobycie poszczególnych szczytów poprzez przybicie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty wejścia na dany szczyt.

§ 9

Ubiegający się o odznakę KORONA SUDETÓW po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 10

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki KORONA SUDETÓW oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 11

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki KORONA SUDETÓW, uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 12

Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki. Wykupienie odznaki potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 13

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

§ 14

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką KORONA SUDETÓW można uzyskać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

§ 15

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 26 marca 2001 r. oraz Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 maja 2001 r. i obowiązuje od dnia 1 maja 2001 r.

Sudety Zachodnie (Západní Sudety)
Masyw / Pasmo Szczyt Wysokość m n.p.m.
Lužické hory (Zittauer Gebirge) Luž (Lausche) 793
Ještědsko-kozákovský hřbet Ještěd 1012
Góry Izerskie (Jizerské hory) Wysoka Kopa 1126
Karkonosze (Krkonoše) Śnieżka (Snežka) 1602
Rudawy Janowickie Skalnik 945
Góry Kaczawskie Skopiec 724
Sudety Środkowe (Střední Sudety)
Masyw / Pasmo Szczyt Wys. m n.p.m.
Jestřebí hory Žaltman 739
Góry Kamienne Waligóra 936
Góry Wałbrzyskie Borowa 853
Góry Sowie Wielka Sowa 1015
Góry Bardzkie Kłodzka Góra 765
Góry Stołowe Szczeliniec Wielki 919
Góry Bystrzyckie Jagodna 977
Orlické hory (Góry Orlickie) Velká Deštná 1115
Sudety Wschodnie (Východní Sudety)
Masyw/Pasmo Szczyt Wysokość m n.p.m.
Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie) Smrk 1125
Masyw Śnieżnika (Králický Snežník) Śnieżnik (Králický Snežník) 1424
Zábřežská vrchovina Lázek 714
Hanušovická vrchovina Jeřáb 1003
Hrubý Jeseník Praděd 1491
Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie) Příčný vrch 975
Nízký Jeseník Slunečná 800
Przedgórze Sudeckie
Masyw/Pasmo Szczyt Wysokość m n.p.m.
Przedgórze Sudeckie Ślęża 718

mapka

Legenda

Sudety Zachodnie (Západní Sudety) 1. Lužické hory (Zittauer Gebirge) 2. Ještědsko-kozákovský hřbet 3. Góry Izerskie (Jizerské hory) 4. Karkonosze (Krkonoše) 5. Rudawy Janowickie 6. Góry Kaczawskie

Sudety Środkowe (Střední Sudety) 7. Jestřebí hory 8. Góry Kamienne 9. Góry Wałbrzyskie 10. Góry Sowie 11. Góry Bardzkie 12. Góry Stołowe 13. Góry Bystrzyckie 14. Orlické hory (Góry Orlickie)

Sudety Wschodnie (Východní Sudety) 15. Rychlebské hory (Góry Złote i Bialskie) 16. Masyw Śnieżnika (Králický Snežník) 17. Zábřežská vrchovina 18. Hanušovická vrchovina 19. Hrubý Jeseník 20. Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie) 21. Nízký Jeseník

Przedgórze Sudeckie 22. Masyw Ślęży

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś