POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853
PIECHUR

Komunikaty KTP ZG PTTK


Uwaga piechurzy!
Krajowa Narada Aktywu Turystyki Pieszej już wkrótce!

Informujemy, że w celu przyjęcia i oceny sprawozdania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, ustalenia kierunków działania na następną kadencję oraz dokonania wyboru nowej KTP ZG PTTK zwołana zostaje Krajowa Narada Aktywu Turystyki Pieszej. Odbędzie się ona w dniu 17 listopada 2001r. w Warszawie. W KNATP uczestniczą z głosem decydującym:

  • delegaci wybrani na naradach oddziałowych (po jednym z każdej oddziałowej komisji TP, względnie Komisji Turystyki Kwalifikowanej lub też w przypadku działania Międzyoddziałowej KTP -- jeden delegat wybrany na Międzyoddziałowej NATP),
  • delegaci klubów TP (w przypadku, gdy klub pełni funkcję OKTP),
  • w województwach, gdzie istnieją KTP przy strukturach wojewódzkich PTTK -- 1 delegat delegowany przez komisję,
  • członkowie ustępującej KTP ZG PTTK.

Jednostki organizacyjne turystyki pieszej przekazują do KTP ZG PTTK w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2001 r. informację o wyborze delegata zawierającą:

  • imię i nazwisko delegata,
  • datę urodzenia,
  • numer uprawnień przodownickich,
  • dokładny adres.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Delegaci biorą udział w naradzie na koszt jednostki delegującej lub własny. Bezpośrednim organizatorem narady jest Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie, który poda szczegółowy komunikat o miejscu i programie narady w kolejnym numerze "Gościńca".


W związku z powstaniem "Gościńca" i ze zmianą formuły wydawniczej czasopisma PTTK powstała możliwość szerszego informowania o własnych imprezach, akcjach, inicjatywach z własnego terenu. Powstała także możliwość ich ilustrowania fotografiami, rysunkami, znakami graficznymi (np. plakietką imprezy). Gorąco zachęcamy do nadsyłania materiałów i współdziałania w redagowaniu "Piechura". Chcielibyśmy także poznać opinie kolegów o nowej szacie graficznej i formule pisma. Czekamy na listy!

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w obecnym podziale pisma, materiały dotyczące turystyki pieszej znajdziecie także w innych działach, poza "Piechurem".


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 25 maja br. podjęła inicjatywę zajęcia się problematyką uczestnictwa osób niepełnosprawnych w imprezach turystyki pieszej. W zamierzeniach komisji jest również ułatwienie zdobywania Odznak Turystyki Pieszej osobom niepełnosprawnym. Dla szczegółowego omówienia tego zagadnienia postanowiono nawiązać kontakt z Radą ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych, a następnie zorganizować spotkanie dla wszystkich zainteresowanych tym problemem. Oczekujemy również opinii samych niepełnosprawnych oraz ich opiekunów -- apelujemy o nadsyłanie swoich przemyśleń i podzielenie się doświadczeniami.

Przypominamy adres: Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11.

O dokładnym terminie spotkania komisja poinformuje w następnym numerze "Gościńca".


Regulaminy Odznaki Turystyki Pieszej, Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej, Przodownika Turystyki Pieszej -- można nabyć w cenie 2 zł za sztukę w Oddziale PTTK "Mazowsze" w Warszawie, ul. Litewska 11/13, tel./fax (0-22) 629-39-47, codziennie w godz. 10.00-17.00.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś