POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853
PIECHUR

Z prac Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK


W zimowych i wiosennych miesiącach bieżącego roku Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zbierała się dwukrotnie na posiedzeniach plenarnych oraz pięciokrotnie na posiedzeniach prezydium. Poza tym jak zwykle członkowie Komisji dyżurowali w piątkowe popołudnia w gmachu Zarządu Głównego PTTK załatwiając sprawy bieżące.

W lutym 2001 r. członkowie prezydium KTP ZG składali sprawozdanie z działalności komisji w czasie kadencji przed Główną Komisją Rewizyjną ZG PTTK. Pracę komisji oceniono wysoko. GKR szczególnie podkreśliła liczne inicjatywy imprez rocznicowych, odznak okolicznościowych itp. Członkowie KTP udzielali odpowiedzi na liczne szczegółowe pytania, przekazali sprawozdanie na piśmie. GKR wyraziła podziękowania za właściwe kierowanie turystyką pieszą w ramach PTTK.

Jak co roku komisja pilnie śledzi przygotowania organizacyjne do imprez centralnych: Ogólnopolskiego Wysoko Kwalifikowanego Rajdu Pieszego oraz Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. W tym roku mamy jeszcze jedno spotkanie o charakterze ogólnopolskim -- Krajową Naradę Aktywu Turystyki Pieszej. Przygotowania do OWKRP organizowanego przez Oddział PTTK w Zawierciu pod kierownictwem członka KTP ZG Andrzeja Stróżeckiego są już niemal zapięte na ostatni guzik. Drobne problemy wynikające w trakcie prac są rozwiązywane na bieżąco. Jedyną, ale za to bardzo poważną przeszkodą, spędzającą wszystkim organizatorom sen z powiek, są problemy z finansowaniem imprezy. Dotyczy to zresztą i dwóch pozostałych imprez. W związku z ulokowaniem turystyki w innym resorcie pojawiają się nieporozumienia dotyczące koniecznej dokumentacji. Dodatkowa trudność to zmiana sposobu przekazywania funduszy: z zaliczkowania i rozliczania zaliczki, jak było dotychczas, na refundowanie poniesionych kosztów. W zaistniałej sytuacji powstaje pytanie: kto skredytuje konieczne wydatki?

Podobne problemy mają organizatorzy zlotu w Szczecinie. Na razie przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Być może jednak, jeśli sytuacja się nie zmieni, trzeba będzie ograniczyć program imprez; szczególnie dotyczy to KNATP w Warszawie, gdzie organizatorzy mieli pomysły bogatego programu krajoznawczego. Zobaczymy.

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w naszym Towarzystwie. KTP omawiała przebieg tej kampanii w strukturach turystyki pieszej. Prawdopodobnie po Walnym Zjeździe PTTK zajdzie konieczność dostosowania struktur do nowego statutu. Komisja przypomina o właściwym i terminowym przebiegu kampanii (patrz komunikat). Władysław Gwardys opracował regulamin Krajowej Narady Aktywu Turystyki Pieszej zatwierdzony na plenum KTP ZG w dniu 2 czerwca br.

W sprawach przodownickich i szkoleniowych nadal niestety Teresa Trębala, Jadwiga Zwierz, Maria Tkaczyńska borykają się z nadsyłanymi niekompletnymi dokumentami po przeprowadzonych szkoleniach i egzaminach lub zagadkowymi czasem prośbami o wymianę legitymacji przodownickich (na przykład legitymacja nie przedłużana od 1981 r. bez pisma przewodniego z macierzystej OKTP, fotografii i adresu). Niekompletna dokumentacja powoduje opóźnienia w wydaniu absolwentom kursów legitymacji PTP i rodzi niepotrzebne zadrażnienia. Ponawiamy apel o nadsyłanie p e ł n e j dokumentacji. J. Zwierz zwróciła uwagę, że w sprawozdaniach TK-O wykazano 3451 aktywnych przodowników TP, podczas gdy wymieniono zaledwie około 1600 legitymacji przodownickich. Przyjęto skład komisji egzaminacyjnych na OWRP i Ogólnopolski Zlot Przodowników TP.

Trwają prace komisji nad opracowaniem Regulaminu Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP oraz zasad ich powoływania, a także nad znowelizowaniem Instrukcji Weryfikacyjnej. Komisja chciałaby zakończyć te prace przed końcem kadencji.

W czasie posiedzenia plenarnego w dniu 18 marca br. członkowie komisji serdecznie pożegnali odchodzącą na emeryturę koleżankę Wandę Skowron, wieloletniego redaktora "Informacji ZG PTTK". Dzięki jej życzliwości i pomocy na łamach tego dwumiesięcznika zaczął pojawiać się "Piechur" -- kolumna przedstawiająca sprawy turystyki pieszej. Z dużą radością przyjęliśmy deklarację współpracy przy opracowywaniu historii KTP ZG w związku z przypadającym za rok pięćdziesięcioleciem komisji. Bukiet kwiatów ani ciepłe słowa skierowane do Pani Wandy nie były w stanie wyrazić naszego żalu przy tym rozstaniu. Obiecaliśmy sobie spotykać się nadal na szlakach turystycznych i życiowych.

Komisja podjęła inicjatywę zorganizowania spotkania różnych środowisk zainteresowanych turystyką niepełnosprawnych. Oczekujemy konsultacji w sprawie ułatwień regulaminowych przy zdobywaniu OTP dla tej grupy turystów (patrz komunikat).

W związku ze zmianą formuły czasopisma PTTK (z "Informacji ZG PTTK" na "Gościniec") członkowie komisji doceniając jakość nowej szaty graficznej, wyrazili żal, że materiały dotyczące turystyki pieszej (a przygotowywane przez naszą komisję -- także te nadsyłane z terenu) zostały rozbite do poszczególnych działów tematycznych "Gościńca", a tym samym "Piechur" stracił swą dotychczasową zwartość. Utrudnione jest także podawanie aktualnych informatorów imprez wobec zmiany dwumiesięcznika na kwartalnik. Czekamy na opinie turystów pieszych z kraju w tej sprawie.

Komisja podjęła też starania o zbudowanie własnych stron w ramach stron internetowych Zarządu Głównego PTTK, gdzie można byłoby zamieszczać oprócz regulaminów, wzorów druków itp., zawsze aktualne informacje o imprezach, a także pełną wersję "Piechura". W pierwszym kroku podjęto zabiegi o uaktualnienie danych zamieszczonych na stronach PTTK (adres: www.pttk.pl), a dotyczących turystyki pieszej.

Wśród spraw bieżących omawiano też uroczystość poświęcenia kaplicy turystycznej w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, gdzie znalazły się między innymi dwa witraże z odznakami turystyki pieszej: popularną i małą brązową. Uroczysta msza św. prowadzona była przez ks. prymasa Józefa Glempa, a wzięło w niej udział liczne grono członków PTTK z całej Polski, w tym także członkowie KTP (szersza relacja w innym miejscu tego numeru "Gościńca").

Komisja rozpatrzyła kilka wniosków o nadanie godności Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej. Ostatnie wnioski zostaną rozpatrzone na posiedzeniu prezydium w dniu 29.06, a wręczenie nominacji jak zwykle podczas zlotu.

Stanisław Łuć

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś