POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
2/2001
ISSN 1642-0853

Chaty turystyczne wczoraj i dziś


Jak ważną sprawą przy organizacji imprez turystycznych jest baza, gdzie są organizowane, wiedzą wszyscy, którzy się z tym problemem spotkali. Doceniając wagę zagadnienia od początku swego funkcjonowania, tj. od ponad 30 lat, Oddział "Żoliborski" PTTK z Warszawy zarówno poprzez pracowników, jak i działaczy społecznych starał się wyszukać w terenie takie obiekty, które mogłyby spełniać rolę bazy dla organizowanych przez nasze jednostki imprez turystycznych.

Akcja rozpoczęta została na początku lat siedemdziesiątych. Najbliższym oddziałowi ze względu na obszar działania była Puszcza Kampinoska. I w tę stronę pierwsze kroki skierowali nasi działacze. Właśnie dzięki nim udało się pozyskać chatę w Ławach. Początkowo w drodze dzierżawy od prywatnego właściciela, a później od Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, która przejęła chatę w ramach wywłaszczeń. Gospodarzem obiektu do dnia dzisiejszego jest Stołeczny Klub Tatrzański. Pomimo że chata znajduje się na terenie parku narodowego, to dobra współpraca z dyrekcją oraz wspólna dbałość o otaczającą ją przyrodę przez ludzi, którym przyświeca ten sam cel, jakim jest chęć zachowania jej dla przyszłych pokoleń, zdaje egzamin.

Jest to miejsce spotkań klubowych przez cały rok. Jest to także docelowe miejsce podczas wędrówek po pusz- czańskich szlakach, miejsce integrujące blisko dwustuosobowe środowisko.

Drugim obiektem, który udało nam się przejąć do celów turystycznych, była chata w Cisowym. Gospodarzem tego obiektu został inny równie aktywny Klub Turystyki Pieszej "WAGUSY". Działalność prowadzona na tej bazie przyniosła takie efekty, że wielu młodych wówczas ludzi zasiliło szeregi wspomnianego wyżej klubu i do dziś pełnią czołowe funkcje w swojej macierzystej jednostce, Oddziale "Żoliborskim" PTTK oraz terenowych władzach samorządowych. I chociaż obiekt zmuszeni byliśmy opuścić z powodu wywłaszczeń na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego pod koniec lat siedemdziesiątych, to właśnie ci młodzi wówczas ludzie, którzy spotykali się w Cisowym, i ich dzieci są dziś trzonem grupy organizującej największą obecnie imprezę PTTK-owką w kraju "Centralny Zlot Młodzieży -- Palmiry".

Innym obiektem, pozyskanym i utrzymanym do dnia dzisiejszego w gestii oddziału jest chata "Dzięciołek", pięknie położona wśród lasów Puszczy Kamienieckiej w obrębie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu leśnego Czaplowizna. Cisza, bogactwo flory i fauny czyni chatę i otaczające ją tereny miejscem atrakcyjnym dla wszystkich chętnych do uprawiania turystyki. Sprzyjają temu krzyżujące się tu trzy szlaki turystyczne.

Wyposażenie stanowią podstawowe sprzęty niezbędne do przygotowania posiłku w warunkach turystycznych oraz możliwość przenocowania 40-osobowej grupy na materacach wojskowych. Sposób pozyskania chaty nie różnił się od dwóch poprzednich przypadków. Obecnie jest ona własnością Oddziału "Żoliborskiego" PTTK , który pozostaje również koordynatorem działalności turystycznej organizowanej na bazie tego obiektu.

Podstawowym celem, jaki przyświecał działaniom oddziału zmierzającym do pozyskiwania tego typu obiektów, była chęć stworzenia własnej bazy noclegowej do organizowanych imprez jedno- i wielodniowych. W najbliższych planach oddziału jest stworzenie na bazie chaty "Dzięciołek" dydaktycznych ścieżek przyrodniczych wspomagających program szkolny, gdzie młodzież mogłaby uczestniczyć w lekcjach przyrody, bezpośrednio z nią obcując. Starając się o taki obiekt, należy uwzględnić i drugą, negatywną stronę tego medalu, jakim są włamania. Jest to sprawa bardzo istotna, dlatego nieuwzględnienie jej na etapie przygotowań może doprowadzić później do rozczarowań. Pomimo tego problemu pozytywy przedsięwzięcia mają zdecydowaną przewagę. Bardzo celowe wydaje się tworzenie wspólnymi siłami sieci taniej bazy w atrakcyjnych miejscach. Bazy wprawdzie skromnej, lecz jakże potrzebnej z turystycznego punku widzenia, jako odskoczni dla mieszkańców wielkich miast.

Bogusław Wdowczyk

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-25-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś