POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Skrócona informacja z działalności organizacyjno-programowej Towarzystwa w 2000 r. (w porównaniu do 1999 r.)


ODDZIAŁY PTTK:

 • rok 2000 -- 374
 • rok 1999 -- 393

W poszczególnych środowiskach działania, są to oddziały:

 • terenowe (regionalne, miejskie, gminne, dzielnicowe itp.) -- 274
 • zakładowe -- 52
 • akademickie -- 16
 • wojskowe -- 18
 • inne środowiskowe (przewodnickie, szkolne, nauczycielskie, żeglarskie, rzemieślnicze, wodne) -- 14

Na dzień 31 grudnia 2000 r. 19 oddziałów PTTK zostało skreślonych z ewidencji oddziałów prowadzonej przez ZG PTTK, ponieważ zaniechały działalności. Regionalny Oddział Lubuski PTTK w Gorzowie Wlkp. przekształcił się w Regionalny Oddział Przewodników PTTK w Gorzowie Wlkp.

KOŁA I KLUBY PTTK:

 • rok 2000 -- 3113 kół i klubów
 • rok 1999 -- 3179 kół i klubów (spadek o 2%)

1. Koła i kluby według wybranych środowisk:

terenowe rok 2000 -- 466
  rok 1999 -- 434
w zakładach pracy rok 2000 -- 545
  rok 1999 -- 606
w osiedlach rok 2000 -- 37
mieszkaniowych rok 1999 -- 55
w szkołach rok 2000 -- 1292
  rok 1999 -- 1314
w uczelniach rok 2000 -- 77
  rok 1999 -- 88
w Wojsku Polskim rok 2000 -- 133
  rok 1999 -- 139
emerytów, rencistów, inwalidów rok 2000 -- 84
  rok 1999 -- 80
w innych rok 2000 -- 479
 rok 1999 -- 464

2. W liczbie 3113 kół i klubów, kluby turystyczno-krajoznawcze stanowią 26,8%.

 • rok 2000 -- 835 klubów
 • rok 1999 -- 850 klubów (spadek o 1,8%)

W poszczególnych dyscyplinach turystyki liczba klubów przedstawia się następująco:

górskie rok 2000 110
  rok 1999 106
jeździeckie rok 2000 6
  rok 1999 4
kajakowe rok 2000 61
  rok 1999 63
kolarskie rok 2000 87
  rok 1999 80
motorowe rok 2000 44
  rok 1999 43
narciarskie rok 2000 22
  rok 1999 23
piesze rok 2000 136
 rok 1999 148
żeglarskie rok 2000 56
  rok 1999 59
podwodne rok 2000 44
  rok 1999 38
InOrok 2000 17
 rok 1999 12
krajoznawcze rok 2000 44
 rok 1999 29
fotograficzne rok 2000 4
 rok 1999 4
przyrodnicze rok 2000 6
  rok 1999 4
młodzieżowe rok 2000 55
  rok 1999 119
speleologiczne rok 2000 11
 rok 1999 12
inne rok 2000132
 rok 1999 106

CZŁONKOWIE PTTK:

 1. Z opłaconą składką:
  • rok 2000 -- 82 528 członków
  • rok 1999 -- 83 726 członków (spadek członków o 1198, co stanowi 1,4%)
 2. W 2000 r. składkę członkowską:
  • normalną opłaciło -- 28 664 członków
  • ulgową opłaciło -- 51 487 członków
 3. W 2000 r. zwolnionych z opłaty składki członkowskiej było 2377 członków (liczba ta włączona do poz. członków z opłaconą składką)
 4. Członkowie PTTK z nieopłaconą składką członkowską do 12 miesięcy (pozostający członkami PTTK zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu PTTK) -- 21 047 członków
 5. Łączny stan członków PTTK na ewidencji oddziałów PTTK na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosi -- 103 575, w tym 82 528 z opłaconą składką, co stanowi 79,7%.
 6. Stan członków z opłaconą składką w wybranych środowiskach:
  • terenowych -- rok 2000 -- 16 871 członków rok 1999 -- 16 577 członków (wzrost o 1,8%)
  • zakłady pracy -- rok 2000 -- 16 465 członków rok 1999 -- 18 548 członków (spadek o 11,2%)
  • osiedlach mieszkaniowych-- rok 2000-- 1081 członków rok 1999 -- 1 261 członków (spadek o 14,3%)
  • młodzież szkolna -- rok 2000 -- 24 726 członków rok 1999 -- 24 121 członków (wzrost o 2,5%)
  • środowisko akademickie -- rok 2000-- 1549 członków rok 1999 -- 1488 członków (wzrost o 4,1%)
  • Wojsko Polskie -- rok 2000 -- 3236 członków rok 1999 -- 3462 członków (spadek o 6,5%)
  • emerytów, rencistów, inwalidów -- rok 2000 -- 2745 członków rok 1999 -- 2860 członków (spadek o 4%)
  • innych-- rok 2000 -- 14 042 członków rok 1999 -- 13 204 członków (wzrost o 6,3%)

KADRA PROGRAMOWA PTTK:

O g ó ł e m:

 • rok 2000 -- 21 256 osób fizycznych
 • rok 1999 -- 21 590 osób fizycznych (spadek o 1,6%)
 • rok 2000 -- 42 512 uprawnień
 • rok 1999 -- 43 296 uprawnień (spadek o 1,8%)

w tym:

 • przewodnicy turystyczni
 • rok 2000 -- 9763 osób fizycznych, w tym 7844 osoby z nabytymi uprawnieniami państwowymi; 1919 osób posiada jeszcze tylko uprawnienia PTTK
 • rok 1999 -- 9885 osób fizycznych (spadek o 1,2%)
 • rok 2000 -- 13 618 uprawnień
 • rok 1999 -- 13 200 uprawnień (wzrost o 3,2%)
 • przodownicy i instruktorzy
 • rok 2000 -- 9215 osób fizycznych
 • rok 1999 -- 9806 osób fizycznych (spadek o 6%)
 • rok 2000 -- 12 876 uprawnień
 • rok 1999 -- 13 395 uprawnień (wzrost o 3,9%)
 • organizatorzy turystyki
 • rok 2000 -- 8671 uprawnień
 • rok 1999 -- 9183 uprawnień (spadek o 5,6%)
 • opiekunowie przyrody
 • rok 2000 -- 802 uprawnień
 • rok 1999 -- 712 uprawnień (wzrost o 12,6%)
 • strażnicy ochrony przyrody
 • rok 2000 -- 2516 uprawnień
 • rok 1999 -- 2765 uprawnień (spadek o 9%)
 • społeczni opiekunowie zabytków
 • rok 2000 -- 1517 uprawnień
 • rok 1999 -- 1606 uprawnień (spadek o 5,6%)
 • znakarze
 • rok 2000 -- 969 uprawnień
 • rok 1999 -- 910 uprawnień (wzrost o 6,5%)
 • opiekunowie SKKT
 • rok 2000 -- 1543 uprawnień
 • rok 1999 -- 1525 uprawnień (spadek o 1,2%)

SZKOLENIE:

 1. Kadra programowa wg rodzajów:
  • liczba kursów
  • rok 2000 -- 185 kursy
  • rok 1999 -- 181 kursów (wzrost o 2,2%)
  • liczba absolwentów
  • rok 2000 -- 2939 osoby
  • rok 1999 -- 3067 osób (spadek o 4,2%)
 2. Szkolenie podstawowe:
  • liczba kursów
  • rok 2000 -- 181 kursów
  • rok 1999 -- 570 kursów (spadek o 31,8%)
  • liczba absolwentów
  • rok 2000 -- 3286 absolwentów
  • rok 1999 -- 7710 absolwentów (spadek o 42,6%)
 3. Szkolenie ogólne:
  • liczba kursów
  • rok 2000 -- 139 kursy
  • rok 1999 -- 159 kursów (spadek o 12,6%)
  • liczba absolwentów
  • rok 2000 -- 2539 osób
  • rok 1999 -- 3707 osób (spadek o 31,5%)

KOMISJE SPOŁECZNE:

 • rok 2000 -- 1200 komisji
 • rok 1999 -- 1194 komisji (wzrost o 0,5%)

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA I POWSZECHNA:

 1. Liczba imprez turystyki kwalifikowanej
  • rok 2000 -- 26 191 imprez
  • rok 1999 -- 26 015 imprezy (wzrost o 0,7%)
 2. Liczba uczestników imprez turystyki kwalifikowanej
  • rok 2000 -- 676 347 osób
  • rok 1999 -- 665 274 osób (wzrost o 1,7%)
 3. Liczba wycieczek turystyki powszechnej
  • rok 2000 -- 13 464 wycieczki
  • rok 1999 -- 13 906 wycieczek (spadek o 3,2%)
 4. Liczba uczestników wycieczek turystyki powszechnej
  • rok 2000 -- 399 677 osoby
  • rok 1999 -- 434 987 osób (spadek o 8,1%)
 5. Liczba wycieczek obsłużonych przez przewodników PTTK
  • rok 2000 -- 30 687 wycieczek, w tym 5206 wycieczek zorganizowanych przez PTTK
  • rok 1999 -- 34 023 wycieczek (spadek o 9,8%)
 6. Liczba uczestników wycieczek
  • rok 2000 -- 984 076 osób, w tym 176 856 uczestników obsłużonych przez PTTK
  • obsłużonych przez przewodników -- rok 1999 -- 1 145 276 osób (spadek o 14,1%)

ODZNAKI TURYSTYCZNE:

 • łącznie liczba przyznanych odznak turystycznych PTTK
 • rok 2000 -- 44 534 odznak
 • rok 1999 -- 38 325 odznak (wzrost o 16,2%)

SZLAKI TURYSTYCZNE:

Długość znakowanych szlaków turystycznych 

 • rok 2000 -- 53 002,4 km,
 • rok 1999 -- 47 565,5 km (wzrost o 11,4%)

w tym:

 • szlaków górskich
 • rok 2000 -- 10 573,4 km
 • rok 1999 -- 11 117,3 km (spadek o 4,9%)
 • szlaków rowerowych
 • rok 2000 -- 4897,0 km
 • rok 1999 -- 3114,8 km (wzrost o 57,2%)
 • szlaków narciarskich
 • rok 2000 -- 531,0 km
 • rok 1999 -- 449,0 km (wzrost o 18,3%)
 • szlaków nizinnych
 • rok 2000 -- 35 167,9 km
 • rok 1999 -- 32 211,0 km (wzrost o 9,2%)
 • innych szlaków
 • rok 2000 -- 1833,1 km
 • rok 1999 -- 683,5 km (wzrost o 168,2%)

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:

 • w 2000 r. zorganizowano: 3936 odczytów, seminariów i wystaw, w których udział wzięło ok. 113 604 osób; 1103 wystaw, w których udział wzięło ok. 973 610 osób.
 • PTTK posiada 224 biblioteki gromadzące w zbiorach 330 535 woluminów.
 • PTTK prowadzi 203 punkty informacji turystycznej (IT).
 • Wszystkimi formami działalności organizacyjno-programowej dzięki aktywności oddziałów, kół, klubów oraz komisji społecznych objęto ponad 4 miliony osób, co w stosunku do 1999 r. stanowi wzrost o 7%.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Powyższa informacja została sporządzona na podstawie sprawozdań z 359 (96% stanu oddziałów) oddziałów PTTK, które nadesłały sprawozdania TK-O do dnia 9 marca 2001 r. W liczbie 374 oddziałów wykazanych w sprawozdaniu GUS znajduje się 15 oddziałów PTTK, które nie nadesłały sprawozdań TK-O. Są to następujące oddziały: Uczelniany przy Politechnice Krakowskiej w Krakowie, Uczelniany WAT w Warszawie, Akademicki w Olsztynie, Łuków, Sokołów Podlaski, Kędzierzyn Koźle, Brzozów, Zambrów, Wejcherowo, Koło, Zbąszyń, Poznań Winogrady-Piątkowo, Zakładowy przy Kopalni "Gwarek" w Mysłowicach, "Stocznia Gdańsk" S.A., "Goradżdże" S.A. w Choruli.
 2. Na dzień 31 grudnia 2000 r. 19 oddziałów zostało zdjętych z ewidencji oddziałów prowadzonej przez ZG PTTK na skutek zaniechania działalności. Są to oddziały: Wrocław--Krzyki, Zgorzelec, Milanówek, Ursynowski w Warszawie, Wschodnio-Mazowiecki w Wołominie, Kluczbork, Hel, Gostyń, Regionalny w Poznaniu, Wałcz, Akademicki w Łodzi, "Organika-Zachem" w Bydgoszczy, Zakładowy przy KWK "Siersza" w Trzebini, Zakładowy "Polkolor" w Piasecznie, "Mechanicy" w Pruszkowie, "Otmęt" w Krapkowicach, Zakładowy przy BZPB "Fasty SA" w Białymstoku, "Śniadecja" przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, "Przymorze" w Gdańsku.

Materiał opracowany
przez Pion Organizacyjny biura ZG PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś