POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 513/2001

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia regulaminu znakarzy turystycznych górskich szlaków jeździeckich PTTK


Działając na podstawie art. 8 pkt.10 i art. 9 pkt. 5 i 6 Statutu PTTK oraz na podstawie uchwały nr 66/ XIII/94 z dnia 10 grudnia 1994 r. w sprawie "Systemu kształcenia w PTTK" uchwala:

§1

Regulamin znakarzy turystycznych górskich szlaków jeździeckich PTTK, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Znakarze turystycznych szlaków jeździeckich są członkami kadry programowej PTTK, którym uprawnienia nadaje Podkomisja Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK


Załącznik do uchwały nr 513/2001 Prezydium ZG PTTK

REGULAMIN
znakarza turystycznych górskich szlaków jeździeckich PTTK

§1

Znakarze turystycznych górskich szlaków jeździeckich PTTK są członkami kadry programowej PTTK, powołanymi do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymaniem turystycznych górskich szlaków jeździeckich krajowych i międzynarodowych oraz sprawowania nad nimi opieki.

§2

 1. Uprawnienia znakarza turystycznych górskich szlaków jeździeckich nadaje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.
 2. Pozbawienia uprawnień dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

§3

 1. Znakarzem turystycznych górskich szlaków jeździeckich może zostać kandydat, który:
  • posiada uprawnienia przodownika górskiej turystyki jeździeckiej PTTK przynajmniej I stopnia,
  • ukończył szkolenie ogólne oraz specjalistyczne zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym.
 2. Dopuszcza się możliwość uzyskania uprawnień bez szkolenia specjalistycznego pod warunkiem, że kandydat zda eksternistycznie z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny i teoretyczny,
 3. Uprawnienia znakarza są ważne dwa lata. Po tym okresie następuje weryfikacja uprawnień, której dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

§4

Znakarz ma obowiązek:

 1. wykonywania prac znakarskich,
 2. przy znakowaniu przestrzegać zasad i postanowień: Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK oraz przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,
 3. inicjowania prac związanych z wytyczaniem oraz korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych,
 4. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem jeździeckim,
 5. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK,
 6. podnoszenia kwalifikacji.

§5

Znakarz ma prawo do:

 1. korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK według "Systemu wyróżnień PTTK",
 2. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
 3. noszenia odznaki Znakarz Górskich Szlaków Jeździeckich,
 4. pierwszeństwa przy zgłoszeniach na specjalistyczne imprezy turystyki kwalifikowanej,
 5. przedstawiania propozycji korekty znakowanych szlaków,
 6. otrzymywania wynagrodzenia za wykonywane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Rejestr znakarzy turystycznych górskich szlaków jeździeckich prowadzi Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.

§7

Komisję egzaminacyjną na uprawnienia znakarza górskich szlaków jeździeckich powołuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na pisemny wniosek organizatora kursu-szkolenia.

§8

Zakres obowiązujących wiadomości i umiejętności określa specjalistyczny program szkolenia znakarzy turystycznych górskich szlaków jeździeckich PTTK.

§9

Dotychczas zdobyte uprawnienia znakarza turystycznych górskich szlaków jeździeckich zachowują swą ważność z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3.

§10

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium ZG PTTK.

§11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Ramowy program szkolenia specjalistycznego na uprawnienia Znakarza Turystycznych Górskich Szlaków Jeździeckich PTTK

(31 godz. wykładów, 5 godz. ćwiczeń i 15godz. zajęć praktycznych w terenie)

1. Rola i funkcja szlaków, 3 godz. wykładów

 • cele znakowania szlaków turystycznych,
 • miejsce znakarza w kadrze programowej Towarzystwa,
 • historia znakowania szlaków turystycznych,
 • rola szlaków w organizacji ruchu turystycznego,
 • szlaki jako wyznaczniki optymalnej trasy wędrówki,
 • system szlaków o znaczeniu: ogólnopolskim, regionalnym, lokalnym,
 • sieć znakowanych szlaków turystycznych ,
 • turystyczne szlaki w górach.

2. Finansowanie prac znakarskich, 2 godz. wykładów

 • pozyskiwanie środków na prace znakarskie,
 • źródła finansowania prac znakarskich,
 • rozliczanie pozyskanych środków.

3. Przepisy dotyczące znakowania szlaków turystycznych, 2 godz. wykładów

 • ochrona prawna szlaków
 • zarządzenia państwowe, resortowe,
 • zarządzenia i uchwały ZG PTTK,
 • zarządzenia administracji terenowej,
 • prawo o ruchu drogowym.

4. Ochrona przyrody i środowiska w kontekście znakowania szlaków turystycznych, 2 godz.

 • zadania PTTK w ochronie przyrody (szlaki turystyczne w parkach: narodowych, krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu),
 • oddziaływanie ruchu turystycznego na obszary chronione.

5. Geografia turystyczna, 2 godz. wykładów

 • czynniki decydujące o atrakcyjności terenu,
 • atrakcyjność terenów z punktu widzenia wartości krajoznawczych i wypoczynkowych,
 • walory środowiska przyrodniczego (parki, rezerwaty).

6. Omówienie: Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK (Warszawa 1998) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami dotyczącymi szlaków jeździeckich, 1 godz.

7. Podstawowe czynności związane z zaistnieniem, 3 godz. wykładów

 • teoretyczne opracowanie przebiegu szlaku,
 • punkty charakterystyczne istotne dla wytyczenia szlaku,
 • naniesienie na mapę w skali 1:25 000 lub 1:50 000 przebiegu projektowanego górskiego szlaku jeździeckiego,
 • weryfikacja w terenie projektu szlaku (przebieg, nawierzchnia dróg, utrudnienia, ciekawostki turystyczno-krajoznawcze),
 • załatwianie czynności formalno-prawnych warunkujących zaistnienie górskiego szlaku jeździeckiego,
 • organizacja zespołów znakarskich,
 • znakowanie szlaków w terenie: zabudowanym, zalesionym, otwartym, w warunkach szczególnych oraz na drogach publicznych,
 • znakowanie przy użyciu szablonów,
 • znakowanie przy użyciu elementów gotowych (naklejanie),
 • wybór miejsc na znaki z zachowaniem ich widoczności w obu kierunkach,
 • usytuowanie i mocowanie urządzeń towarzyszących: tabliczki, drogowskazy, kierunkowskazy, plansze i mapy z przebiegiem szlaku lub szlaków,
 • terminy wykonywania prac znakarskich.

8. Konserwacja i utrzymanie szlaku, 2 godz. wykładów

 • opieka nad szlakiem,
 • częstotliwość lustracji i konserwacji szlaku (czyszczenie znaków, uzupełnianie braków, wymiana znaków i urządzeń uszkodzonych),
 • zasady wykonywania korekty szlaków,
 • zasady likwidacji szlaków w terenie.

9. Dokumentacja szlaku, 2 godz. wykładów

 • ewidencja szlaku,
 • dokumentacja w komisji ZG PTTK,
 • dokumentacja w jednostkach terenowych PTTK,
 • zasady informacji o korekcie szlaku.

10. Rozliczanie i odbiór prac znakarskich, 2 godz. wykładów

 • dokumentacja wymagana do odbioru szlaku,
 • organizacja i zasady odbioru szlaku.

11. Podstawowe wiadomości o farbach, sprzęcie i technikach znakowania, 3 godz.

 • rodzaje farb, pigmenty, zagęszczanie farb,
 • rozjaśnianie i przyciemnianie farb,
 • rozcieńczalniki i rozpuszczalniki,
 • szablony, pędzle, akcesoria pomocnicze,
 • technika malowania farbami na podłożu,
 • trwałość farb i kontrastowość tła,
 • gotowe elementy do naklejania,
 • przygotowanie podłoża do malowania lub naklejania gotowych elementów znakarskich,
 • trwałość znaków naklejanych,
 • instalowanie i trwałość urządzeń towarzyszących,
 • zasady bezpiecznej pracy przy pracach znakarskich.

12. Pierwsza pomoc przy pracach znakarskich, 1 godz. wykładów

13. Prawo o ruchu drogowym, 1 godz. wykładów

 • obowiązki pieszych i jeźdźców,
 • znaki i sygnały drogowe,
 • przepisy obowiązujące znakarzy.

14. Ćwiczenia teoretyczne w ramach kursu, 5 godz. wykładów

 • opracowanie 10 km górskiego szlaku jeździeckiego.

15. Zajęcia praktyczne w terenie przy pracach znakarskich na górskim szlaku jeździeckim (w tym częściowo po drodze publicznej), 15 godz.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś