POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 512/2001

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia regulaminu znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK


Działając na podstawie art. 8 pkt 10 i art. 9 pkt 5 i 6 Statutu PTTK oraz na podstawie uchwały nr 66/ XIII/94 z dnia 10 grudnia 1994 r. w sprawie "Systemu kształcenia w PTTK" uchwala:

§1 Regulamin znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Znakarze turystycznych szlaków i tras rowerowych są członkami kadry programowej PTTK, którym uprawnienia nadaje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK


Załącznik do uchwały nr 512/2001 Prezydium ZG PTTK

REGULAMIN
znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych w PTTK

§1

Znakarze turystycznych tras i szlaków rowerowych PTTK są członkami kadry programowej PTTK, powołanymi do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymaniem turystycznych tras i szlaków rowerowych krajowych i międzynarodowych oraz sprawowania nad nimi opieki.

§2

 1. Uprawnienia znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych nadaje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 2. Pozbawienia uprawnień dokonuje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§3

 1. Znakarzem turystycznych tras i szlaków rowerowych może zostać kandydat, który:
  • ukończył 18 lat,
  • jest członkiem PTTK minimum 2 lata,
  • posiada przynajmniej srebrną odznakę KOT,
  • ukończył szkolenie ogólne oraz specjalistyczne zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym,
 2. Dopuszcza się możliwość uzyskania uprawnień bez szkolenia specjalistycznego pod warunkiem, że kandydat posiada:
  1. uprawnienia znakarza szlaków pieszych i zda egzamin praktyczny oraz przedłoży opracowany przez siebie projekt szlaku rowerowego częściowo przebiegającego po drogach publicznych,
  2. uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej, co najmniej 2-letni staż przy znakowaniu szlaków rowerowych oraz zda egzamin teoretyczny i praktyczny.
 3. Uprawnienia znakarza są ważne dwa lata. Po tym okresie następuje weryfikacja uprawnień, której dokonuje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§4

Znakarz ma obowiązek:

 1. wykonywania prac znakarskich,
 2. przy znakowaniu przestrzegać zasad i postanowień: Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK oraz postanowień Prawa o Ruchu Drogowym,
 3. inicjowania prac związanych z wytyczaniem oraz korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych, szczególnie rowerowych,
 4. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem rowerowym,
 5. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK,
 6. podnoszenia kwalifikacji.

§5

Znakarz ma prawo do:

 1. korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK według "Systemu wyróżnień PTTK",
 2. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,
 3. noszenia odznaki znakarz,
 4. pierwszeństwa przy zgłoszeniach na specjalistyczne imprezy turystyki kwalifikowanej,
 5. przedstawiania propozycji korekty znakowanych szlaków,
 6. otrzymywania wynagrodzenia za wykonywane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Rejestr znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych prowadzi Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

§7

Komisję egzaminacyjną na uprawnienia znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych powołuje Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na pisemny wniosek organizatora kursu-szkolenia.

§8

Zakres obowiązujących wiadomości i umiejętności określa specjalistyczny program szkolenia znakarzy turystycznych tras i szlaków rowerowych w PTTK.

§9

Dotychczas zdobyte uprawnienia znakarza turystycznych tras i szlaków rowerowych zachowują swą ważność z zastrzeżeniem § 3 pkt. 3.

§10

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium ZG PTTK.

§11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


Ramowy program szkolenia specjalistycznego na uprawnienia Znakarza Turystycznych Tras i Szlaków Rowerowych PTTK

1. Rola i funkcja szlaków, 3 godz. wykładów

 • cele znakowania szlaków turystycznych,
 • miejsce znakarza w kadrze programowej Towarzystwa,
 • historia znakowania szlaków turystycznych,
 • rola szlaków w organizacji ruchu turystycznego,
 • szlaki jako wyznaczniki optymalnej trasy wędrówki,
 • system szlaków o znaczeniu: ogólnopolskim, regionalnym, lokalnym, międzynarodowe trasy i szlaki turystyczne: piesze i rowerowe,
 • sieć znakowanych szlaków turystycznych pieszych i rowerowych,
 • turystyczne szlaki rowerowe na terenach górzystych.

2. Finansowanie prac znakarskich, 2 godz. wykładów

 • pozyskiwanie środków na prace znakarskie,
 • źródła finansowania prac znakarskich,
 • rozliczanie pozyskanych środków.

3. Przepisy dotyczące znakowania tras i szlaków turystycznych, 2 godz. wykładów

 • ochrona prawna szlaków
 • zarządzenia państwowe, resortowe,
 • zarządzenia i uchwały ZG PTTK,
 • zarządzenia administracji terenowej,
 • prawo o ruchu drogowym.

4. Ochrona przyrody i środowiska w kontekście znakowania szlaków turystycznych, 2 godz.

 • zadania PTTK w ochronie przyrody (szlaki turystyczne w parkach: narodowych, krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu),
 • oddziaływanie ruchu turystycznego na obszary chronione.

5. Geografia turystyczna, 2 godz. wykładów

 • czynniki decydujące o atrakcyjności terenu,
 • atrakcyjność terenów z punktu widzenia wartości krajoznawczych i wypoczynkowych,
 • walory środowiska przyrodniczego (parki, rezerwaty).

6. Omówienie Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych PTTK (Warszawa 1998) z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami dot. szlaków rowerowych, 1 godz.

7. Podstawowe czynności związane z zaistnieniem, 3 godz. wykładów

 • teoretyczne opracowanie przebiegu szlaku,
 • punkty charakterystyczne istotne dla wytyczenia szlaku,
 • naniesienie na mapę w skali 1:25 000 lub 1:50 000 przebiegu projektowanego szlaku rowerowego,
 • weryfikacja w terenie projektu szlaku (przebieg, nawierzchnia dróg, utrudnienia, ciekawostki turystyczno-krajoznawcze),
 • załatwianie czynności formalno-prawnych warunkujących zaistnienie szlaku pieszego i rowerowego,
 • organizacja zespołów znakarskich,
 • znakowanie szlaków w terenie: zabudowanym, zalesionym, otwartym, w warunkach szczególnych oraz na drogach publicznych (dotyczy głównie tras i szlaków rowerowych),
 • znakowanie przy użyciu szablonów,
 • znakowanie przy użyciu elementów gotowych (naklejanie),
 • znakowanie przy użyciu gotowych znaków drogowych (na trasach i szlakach rowerowych krajowych i międzynarodowych),
 • wybór miejsc na znaki z zachowaniem ich widoczności w obu kierunkach,
 • usytuowanie i mocowanie urządzeń towarzyszących: tabliczki, drogowskazy, kierunkowskazy, plansze i mapy z przebiegiem szlaku lub szlaków,
 • kolejność kolorów na szlakach biegnących wspólnie,
 • terminy wykonywania prac znakarskich.

8. Konserwacja i utrzymanie szlaku, 2 godz. wykładów

 • opieka nad szlakiem i trasą,
 • częstotliwość lustracji i konserwacji szlaku pieszego,
 • częstotliwość lustracji i konserwacji szlaku rowerowego (czyszczenie znaków, uzupełnianie braków, wymiana znaków i urządzeń uszkodzonych), szczególnie szlaków biegnących po drogach publicznych oraz na trasach międzynarodowych,
 • zasady wykonywania korekty szlaków,
 • zasady likwidacji szlaków w terenie.

9. Dokumentacja szlaku, 2 godz. wykładów

 • ewidencja szlaku,
 • dokumentacja w Komisji ZG PTTK,
 • dokumentacja w jednostkach terenowych PTTK,
 • zasady informacji o korekcie szlaku.

10. Rozliczanie i odbiór prac znakarskich, 2 godz. wykładów

 • dokumentacja wymagana do odbioru szlaku,
 • organizacja i zasady odbioru szlaku.

11. Podstawowe wiadomości o farbach, sprzęcie i technikach znakowania, 3 godz.

 • rodzaje farb, pigmenty, zagęszczanie farb,
 • rozjaśnianie i przyciemnianie farb,
 • rozcieńczalniki i rozpuszczalniki,
 • szablony, pędzle, akcesoria pomocnicze,
 • technika malowania farbami na podłożu,
 • trwałość farb i kontrastowość tła,
 • gotowe elementy do naklejania,
 • przygotowanie podłoża do malowania lub naklejania gotowych elementów znakarskich,
 • trwałość znaków naklejanych,
 • instalowanie i trwałość urządzeń towarzyszących,
 • zasady montażu gotowych znaków drogowych na szlakach i trasach rowerowych,
 • zasady bezpiecznej pracy przy pracach znakarskich.

12. Pierwsza pomoc przy pracach znakarskich, 1 godz. wykładów

13. Prawo o ruchu drogowym, 1 godz. wykładów

 • obowiązki pieszych i rowerzystów,
 • znaki i sygnały drogowe,
 • przepisy obowiązujące znakarzy.

14. Ćwiczenia teoretyczne w ramach kursu, 5 godz. wykładów

 • opracowanie 3 km szlaku pieszego,
 • opracowanie 10 km szlaku rowerowego.

15. Ćwiczenia praktyczne w terenie przy pracach znakarskich na szlaku pieszym i rowerowym (w tym częściowo po drodze publicznej), 15 godz.

Uwaga: Podając informację o kursie można zaznaczyć, że każdy kandydat na kurs przywozi opracowany przez siebie projekt szlaku rowerowego i pieszego, który podlegał będzie ocenie komisji egzaminacyjnej. Wskazanym jest, aby taki projekt opiniował oddział PTTK kierujący kandydata na kurs z jednoczesną adnotacją, że szlaki w przyszłości mają szansę zaistnieć w terenie oraz informację, że dana osoba już fizycznie uczestniczyła w pracach znakarskich.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś