POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 489/2001

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 marca 2001 r. zatwierdzająca rozdzielnik mandatów delegatów na XV Walny Zjazd PTTK


1.Na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 5 uchwały nr 131/XIV/2000 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 czerwca 2000 r. w sprawie zwołania XV Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Walnym Zjazdem PTTK oraz łącznego stanu członków PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2000 i zwolnionych z tej opłaty członków PTTK (uchwała ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18 październia 1997 r.) wykazanych w sprawozdaniach statystycznych oddziałów PTTK (wzór TK-O) działających na terenie stanowiącym obszary regionalnych konferencji oddziałów PTTK a także kierując się zasadą proporcjonalności i uchwalonym przez ZG PTTK kluczem: 1 delegat na każde rozpoczęte 350 członków -- Prezydium ZG PTTK uchwala następujący rozdzielnik mandatów delegatów na XV Walny Zjazd PTTK w celu ich wybrania na 16 regionalnych konferencjach oddziałów PTTK, których obszar pokrywa się z terenem administracyjnym poszczególnych województw:

Lp. Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK województwa: Stan członków PTTK w województwie na dzień 31 grudnia 2000 r. Liczba przyznanych mandatów na XV Walny Zjazd PTTK
1. Dolnośląskiego 6897 20
2. Kujawsko-Pomorskiego 5582 16
3. Lubelskiego 2475 8
4. Lubuskiego 1422 5
5. Łódzkiego 3606 11
6. Małopolskiego 8617 25
7. Mazowieckiego 12 797 37
8. Opolskiego 2837 9
9. Podkarpackiego 2984 9
10. Podlaskiego 1495 5
11. Pomorskiego 4290 13
12. Śląskiego 14 772 43
13. Świętokrzyskiego 2112 7
14. Warmińsko-Mazurskiego 2237 7
15. Wielkopolskiego 5883 17
16. Zachodniopomorskiego 4522 13
 Razem 82 528 245

2. Prezydium ZG PTTK zwraca uwagę Komitetów Organizacyjnych Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK na następujące wcześniejsze postanowienia:

1) zasady i tryb wyboru delegatów na XV Walny Zjazd PTTK określone zostały w "Ordynacji Wyborczej" stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 133/XIV/2000 Zarządu Głównego PTTK z 17 czerwca 2000 r.

2) zaświadczenia wyboru delegatów na XV Walny Zjazd PTTK na wzorze druku stanowiącym załącznik do "Ordynacji Wyborczej" wraz z innymi dokumentami z Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK (§ 27 ust. 2 "Ordynacji Wyborczej") powinny być przekazane do ZG PTTK najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK.

3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś