POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 162/XIV/2001

Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia nowej legitymacji członkowskiej PTTK


Na podstawie art. 30 Statutu PTTK w celu realizacji art. 7 pkt 1, art. 9 pkt 1 oraz art. 14 pkt 4 uchwala się co następuje:

1. Wprowadza się legitymację członkowską PTTK pełniącą jednocześnie funkcję Karty Rabatowej PTTK.

2. Ustala się ważność legitymacji członkowskiej określonej w punkcie 1 niniejszej uchwały na okres 15 miesięcy, to jest w roku kalendarzowym, którego składka dotyczy i do 31 marca roku następnego.

3. Tworzy się centralną ewidencję członków PTTK.

4. Wprowadza się okres przejściowy od 1 stycznia 2001 do 31 marca 2002 r. Ważność zachowują w tym okresie legitymacje członkowskie z opłaconą składką na rok 2001 oraz Karty Rabatowe PTTK wystawione na rok 2001.5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2002 r.

Zobowiązuje się Prezydium ZG PTTK do:

  • Wdrożenia niniejszej uchwały do 31 sierpnia 2001 r.,
  • Przygotowania projektu nowelizacji Karty Praw i Obowiązków Członka PTTK do dnia 15 czerwca 2001 r.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś