POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Uchwała nr 161/XIV/01

Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 marca 2001 r. w sprawie ochrony nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz innych nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 5 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w celu realizacji zapisów art. 8, szczególnie art. 8 ust. 10 Statutu, uważając nazwę Towarzystwa, określoną w art. l Statutu, znaki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, określone w art. 5 Statutu oraz inne nazwy i znaki będące własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, za majątek wspólny całego Towarzystwa i wobec tego podlegający szczególnej ochronie Zarząd Główny PTTK uchwala, co następuje:


1. Przedmiot ochrony:

1.1. Nazwa, znak słowny i znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

1.1.1. przez nazwę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego należy rozumieć nazwę: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zastrzeżoną prawnie z chwilą wpisania Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń w dniu 30 grudnia 1950 r. przez Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy (nr rejestru: 13/42/50) i nieprzerwanie użytkowaną od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest dnia 17 grudnia 1950 r. (Statut PTTK obowiązujący w dniu podejmowania niniejszej uchwały został wpisany do rejestru stowarzyszeń w dziale A poz. RST 556, na podstawie postanowienia VII Wydziału Cywilnego i Rejestrowego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 listopada 1997 r. -- sygn. akt VII NS REJ ST 1298/97);

1.1.2. przez znak słowny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego należy rozumieć znak: PTTK -- nieprzerwanie użytkowany od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest dnia 17 grudnia 1950 r., oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 8 lipca 1994 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-101380;

1.1.3. przez znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego należy rozumieć znak Towarzystwa -- nieprzerwanie użytkowany od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest dnia 17 grudnia 1950 r., oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 lutego 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88368. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

1.2. Znaki słowno-graficzne poprzedników prawnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego -- to jest znak Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, oraz znak Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego:

1.2.1. przez znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego należy rozumieć znak Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego użytkowany przez to Towarzystwo w dniu 16 grudnia 1950 r., to jest w dniu podjęcia przez Zjazd Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego decyzji o zjednoczeniu z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i nieprzerwanie użytkowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest dnia 17 grudnia 1950 r., oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 8 lipca 1994 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-101381. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);

1.2.2. przez znak słowno-graficzny Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego należy rozumieć znak Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego użytkowany przez to Towarzystwo w dniu 16 grudnia 1950 r., to jest w dniu podjęcia przez Zjazd Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego decyzji o zjednoczeniu z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim i nieprzerwanie użytkowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest dnia 17 grudnia 1950 r., oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 8 lipca 1994 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-99348. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

1.3. Znak słowno-graficzny małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przez znak ten należy rozumieć zmodyfikowany znak małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (ustanowionej przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w dniu 23 czerwca 1935 r.), przy czym modyfikacja polegała na dodaniu litery K jako czwartego członu nazwy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Znak małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego -- nieprzerwanie użytkowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, to jest dnia 17 grudnia 1950 r., oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 grudnia 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88363. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

1.4. Znaki słowno-graficzne odznak przewodnickich: tatrzańskiego, sudeckiego, turystycznego zakładowego, turystycznego miejskiego i beskidzkiego:

1.4.1. przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika tatrzańskiego należy rozumieć znak użytkowany przez przewodników tatrzańskich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 30 czerwca 1998 r. (przed wejściem w życie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 lutego 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88364. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały);

1.4.2. przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika sudeckiego należy rozumieć znak użytkowany przez przewodników sudeckich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 30 czerwca 1998 r. (przed wejściem w życie Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 lutego 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88365. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały);

1.4.3. przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika turystycznego zakładowego należy rozumieć znak użytkowany przez przewodników turystycznych zakładowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 30 czerwca 1998 r. (przed wejściem w życie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 lutego 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88366. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały);

1.4.4. przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika turystycznego miejskiego należy rozumieć znak użytkowany przez przewodników turystycznych miejskich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 30 czerwca 1998 r. (przed wejściem w życie Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 lutego 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88367. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały);

1.4.5. przez znak słowno-graficzny odznaki przewodnika beskidzkiego należy rozumieć znak użytkowany przez przewodników beskidzkich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dniu 30 czerwca 1998 r. (przed wejściem w życie Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oraz zgłoszony do Urzędu Patentowego, jako znak towarowy, w dniu 12 lutego 1993 r. i zastrzeżony na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod numerem R-88369. (Wzór znaku stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały).


2. Zasady użytkowania nazwy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, znaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz innych nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez osoby fizyczne:

2.1. Prawo używania odznaki PTTK -- wymienionej w punkcie 1.1.3., wynikające z art. 13 ust. 1.4 Statutu PTTK, posiadają wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2.2. Prawo używania małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego -- wymienionej w punkcie 1.3., posiadają wszystkie osoby, które spełniły wymogi określone Regulaminem Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przewidziane dla odpowiednich stopni odznaki małej Górskiej Odznaki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2.3. Prawo używania odznak przewodnickich, o których mowa w punkcie 1.4., posiadają wyłącznie członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego będący przewodnikami turystycznymi, spełniający jednocześnie wymagania określone właściwą ustawą (w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały jest to ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami).

2.4. Prawo używania nazwy i wszystkich znaków wymienionych w punkcie 1, w obrocie towarowym i usługach, osoby fizycznie uzyskują zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszą uchwałą dla osób prawnych.


3. Zasady użytkowania nazwy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, znaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz innych nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

3.1. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i ich jednostki organizacyjne uzyskują ww. prawo z chwilą powstania zgodnie z art. 48 Statutu PTTK.

3.2. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego używają nazwy i znaków określonych w punkcie 1.1. wyłącznie razem z nazwą własną oddziału bądź nazwą siedziby i tak:

3.2.1. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania nazwy i znaków wyłącznie do działalności programowej i własnej działalności gospodarczej, oddziały nie posiadają prawa dalszego dysponowania nazwą i znakami.

3.2.2. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użyczenia nazwy i znaków innej osobie prawnej wyłącznie przy tworzeniu wspólnego przedsięwzięcia. Prezydium Zarządu Głównego PTTK określi szczegółowe zasady użyczenia nazwy i znaków innej osobie prawnej przez Oddział PTTK.

3.2.3. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo oznaczenia nazwą i znakami swojego majątku, nieruchomości własnych i użytkowanych przez siebie.

3.3. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania znaków wymienionych w punkcie 1.2. oraz 1.3. wyłącznie przy działalności programowej.

3.4. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania znaków wymienionych w punkcie 1.4. wyłącznie w przypadku zrzeszania członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego będących przewodnikami danego rodzaju. Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego posiadają prawo użytkowania wyżej wymienionych znaków wyłącznie do działalności programowej i własnej działalności gospodarczej, oddziały nie posiadają prawa dalszego dysponowania nazwą i znakami.


4. Zasady użytkowania nazwy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, znaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz innych nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez inne osoby prawne.

4.1. Wszelkie inne osoby prawne uzyskują ww. prawo w drodze indywidualnej zgody Prezydium Zarządu Głównego PTTK. Umowa użytkowania musi określać, między innymi, warunki, czasokres użyczenia oraz zakres działalności i nie może obejmować dalszego dysponowania nazwą i znakami.

4.2. Rejestr udzielonych zezwoleń prowadzi Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK.

4.3. Zobowiązuje się Prezydium Zarządu Głównego PTTK do okresowego informowania Zarządu Głównego PTTK o wydanych zgodach na użytkowanie nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


5. Zasady użytkowania nazwy i znaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy administrowaniu majątkiem będącym własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

5.1. Administrujący majątkiem PTTK ma obowiązek oznaczenia trwale i w sposób widoczny nazwą i znakami Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nieruchomości będące własnością Towarzystwa bądź będące w jego użytkowaniu. Prezydium Zarządu Głównego PTTK określi szczegółowe zasady oznakowania obiektów.

5.2. Administrujący majątkiem PTTK ma obowiązek wprowadzenia do nazw obiektów turystycznych własnych oraz określonych ustawowo* znaku słownego PTTK, określonego w punkcie 1.1.2. niniejszej uchwały. (*w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały jest to ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami). Prezydium Zarządu Głównego PTTK określi szczegółowe zasady użytkowania znaku słownego PTTK w nazwach obiektów.


6. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do nadzoru nad wykorzystywaniem nazwy i znaków określonych w punkcie 1 na terenie swojego działania.


7. Przepisy przejściowe i końcowe:

7.1. Wszelkie znaki i emblematy organizacyjne, odznaki krajoznawcze i turystyczne, a w szczególności sztandary oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność.

7.2. Zezwolenia, o których mowa w punkcie 4.1., wydane na podstawie dotychczas obowiązujących uchwał zachowują swoją ważność, o ile nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą.

7.3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały wszystkie jednostki organizacyjne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego mają obowiązek stosowania w obiegu urzędowym znaków określonych w punkcie 1 uchwały.

7.4. Zasady określające szczegółową realizację punktu 3.2.2., 5.1. oraz 5.2. niniejszej uchwały opracuje Prezydium Zarządu Głównego PTTK w terminie do 20 maja 2001 r.


8. Uchyla się uchwały:

8.1. Zarządu Głównego 24/XIII/93 z dnia 23 października 1993 r. w sprawie ochrony nazwy i znaku Towarzystwa.

8.2. Zarządu Głównego 94/XIV/99 z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Głównego nr 24/XIII/93 z dnia 23 października 1993 r. w sprawie ochrony nazwy i znaku Towarzystwa ochrony nazwy i znaku Towarzystwa.

8.3. Prezydium Zarządu Głównego PTTK 27/94 z dnia 15 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad użyczania nazwy i znaku Towarzystwa przez oddział PTTK innej osobie prawnej.

8.4. Prezydium Zarządu Głównego PTTK 113/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie nazw własnych obiektów hotelarskich.

8.5. Prezydium Zarządu Głównego PTTK 454/00 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTTK 113/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie nazw własnych obiektów hotelarskich.


9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2001 r.

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś