POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Odeszli od nas


Jerzy Nowak

W dniu 3 marca 2001 r. odszedł od nas zasłużony działacz, Członek Honorowy Towarzystwa Jerzy Nowak. Na cmentarzu w Katowicach w dniu 12 marca 2001 r. nad urną wybitnego i jakże nam bliskiego działacza pochyliły się sztandary Zarządu Głównego PTTK, Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach, Rady Prezesów i Fundacji Województwa Śląskiego (dawnego ZW PTTK w Katowicach).

W pogrzebie prócz rodziny i krewnych uczestniczyli przyjaciele, grupa osób, z którymi przez tak długi okres współpracował w turystyce, grono przewodników z kół Oddziału Górnośląskiego PTTK, prezesi oddziałów PTTK województwa śląskiego i władze Zarządu Głównego PTTK w osobach: prezesa Towarzystwa Janusza Zdebskiego, wiceprezesa Edwarda Kudelskiego, sekretarza generalnego Andrzeja Gordona, Członków Honorowych PTTK ks. prałata Jerzego Pawlika i Zygmunta Bracławika.

Prezes ZG PTTK Janusz Zdebski przypomniał drogę życiową i drogę działacza turystycznego Jerzego Nowaka, Jego zasługi w pracy społecznej na rzecz Towarzystwa przez ponad 50 lat i pożegnał go w imieniu władz naczelnych oraz całej rzeszy zaprzyjaźnionych z Nim osób.

Jerzy Nowak urodził się 6 sierpnia 1910 r. w Bralinie i tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Nie mógł kontynuować dalszej nauki z powodu długotrwałej choroby ojca i trudnych warunków życia rodziny. Jako młody chłopak musiał rozpocząć pracę zarobkową, a egzamin dojrzałości uzyskał w 1931 r. w Ostrzeszowie. Tu wstąpił do harcerstwa i przechodząc przez poszczególne szczeble szkolenia zdobył stopień instruktora -- podharcmistrza i harcmistrza -- w Komendzie Hufca już w Katowicach. Po rocznej służbie wojskowej otrzymał pracę nauczyciela w powiecie rybnickim i tam pracował do wybuchu II wojny światowej.

W kampanii wrześniowej brał udział jako oficer piechoty w ramach "Obozu Warownego Śląsk" aż do kapitulacji pod Tomaszowem Mazowieckim. W czasie okupacji działał w tajnym harcerstwie jako łącznik między Zagłębiem a Śląską Chorągwią Szarych Szeregów.

Po wyzwoleniu kraju podejmuje pracę w przemyśle hutniczym w Katowicach i równocześnie studiuje na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W przemyśle hutniczym przepracował 30 lat i w 1976 r. przeszedł na emeryturę.

Przez całe życie Jego pasją było poznawanie kraju i praca w organizacjach turystyczno-krajoznawczych. W 1947 r. wstępuje do PTT, a po połączeniu PTT i PTK w 1950 r. już w PTTK podejmuje i pełni przez wiele lat różne funkcje w Zarządzie Oddziału PTTK, w Zarządzie Okręgu, po 1975 r. w Zarządzie Wojewódzkim PTTK i władzach Zarządu Głównego PTTK. Jako znany i ceniony działacz, pełen inwencji i zaangażowania, we władzach naczelnych Towarzystwa pełnił różne odpowiedzialne funkcje: członka (1956-1962), skarbnika (1960-1962), członka i przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu (1958-1962) ZG PTTK. W latach 1958-1968 był członkiem Kapituły Odznaczeń, w latach 1977-1989 członkiem Komisji Rewizyjnej, a przez jedną kadencję jej przewodniczącym.

Był autorem opracowania Działalność PTTK w województwie katowickim w latach 1951-1985 i współautorem Katowicki Oddział PTTK w latach 1922-1975.

W okresie przynależności do PTTK zdobył uprawnienia przewodnika beskidzkiego, terenowego, przodownika turystyki kajakowej i strażnika ochrony przyrody. Za swą pracę zawodową i społeczną odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTTK, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki.

Jerzy Nowak był bardzo cenionym i pracowitym działaczem, cechował Go życzliwy stosunek do młodszych działaczy, co zjednywało Mu powszechny szacunek i sympatię. Mimo sędziwego wieku do końca życia interesował się sprawami Towarzystwa, ubolewał nad tym, że obecnym działaczom przyszło pracować w odmiennych warunkach niż przed laty.

Żegnamy Cię drogi Kolego Jerzy, zachowując w pamięci Twoje rady, życzliwość do ludzi, dobry przykład w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Nela i Tytus Szlompkowie

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś