POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Bliżej z paragrafem


Informacja o nowych uregulowaniach spraw rejestracyjnych i prowadzenia działalności gospodarczej -- zamieszczona w nr. 7 z grudnia 2000 r. "Informacje ZG PTTK", s. 39-40 -- wymaga uzupełnienia. W Dzienniku Ustaw z 2000 r. nr 114 zamieszczono:

1. Ustawę z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy -- Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 114, poz. 1193).

2. Ustawę z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy -- Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 114, poz. 1194).

Zmiany są obszerne i istotne.

Na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wydane zostały rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r.:

1. W sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U. nr 117, poz. 1237). PTTK dotyczą głównie przepisy zawarte w rozdziałach 1, 2, rozdział 4 oddział 4, 9, rozdział 5 oddział 1, rozdział 7;

2. W sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U. nr 117, poz. 1238);

3. W sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń (Dz.U. nr 117, poz. 1239);

4. W sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz.U. nr 117, poz.1240);

5. W sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów (Dz.U. nr 117, poz. 1241);

6. W sprawie określania dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów (Dz.U. nr 117, poz. 1242);

7. W sprawie opłat za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Dz.U. nr 117, poz. 1243);

8. W sprawie określenia wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 117, poz. 1244);

9. W sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. nr 117, poz. 1245);

10. W sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. nr 118, poz. 1247). PTTK będą dotyczyć niektóre wzory wniosków np.: 3, 4, 9, 12, 17, 24, 31, 37, 38, 40, 44, 45, 52, 57, 62-65, 69. Wzór formularza nr 12 stosuje się przy pierwszej rejestracji. Wzory wniosków oraz urzędowe formularze udostępniane są w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego (§3 rozporządzenia);

11. W sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U. nr 118, poz. 1248). Uwaga: w gminie uzyskuje się niezbędną informację w sprawie rejestru.

Kazimierz Wójcik
Radca Prawny ZG PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś