POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin "Karty Rabatowej PTTK" nie został opublikowany w "Informatorze na rok 2001", w związku z tym zamieszczamy go na naszych łamach.

REGULAMIN "KARTY RABATOWEJ PTTK"Rozdział I

Założenia ogólne

§ 1. "Karta Rabatowa PTTK" -- zwana w skrócie Kartą, stanowi własność emitenta -- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

§ 2. Karta jest dokumentem imiennym, ewidencjonowanym, ważnym jeden rok kalendarzowy.

§ 3. 1. Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatów handlowych we wszystkich firmach -- partnerach "Karty".

2. Firmy -- partnerzy "Karty" to jednostki gospodarcze, które podpisały umowę o udzielanie rabatu handlowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Informacja o tych firmach, wysokości rabatów, liczbie osób mogących korzystać z jednej karty i zakresie usług, lub przedmiocie sprzedaży, zamieszczana jest w Informatorze, o którym mowa w rozdziale IV.

§ 4. 1. Karta obejmuje podstawowa zniżkę organizacyjną, w wysokości 20% za noclegi w schroniskach PTTK oraz ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego.

2. Karta nie obejmuje zniżek z tytułu posiadanych uprawnień organizacyjnych, odznaczeń, tytułów honorowych etc. Realizacja tych zniżek odbywa się na dotychczasowych zasadach określonych w "Zasadach udzielania zni- żek organizacyjnych PTTK" wraz z późniejszymi zmianami, stanowiących załącznik do uchwały nr 37/XII/91 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 padziernika 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek organizacyjnych wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Karta w swej treści zawiera:

  1. Symbole Towarzystwa
  2. Numer ewidencyjny
  3. Okres ważności
  4. Rubrykę na wpisanie imienia i nazwiska oraz podpis posiadacza Karty
  5. Rubrykę na wpisanie wystawcy Karty.

§ 6. Karta wydawana jest oddziałom PTTK razem ze znaczkiem członkowskim PTTK, po potwierdzeniu faktu uiszczenia rocznej składki członkowskiej.

§ 7. 1. Zgubienie lub zniszczenie Karty uprawnia do uzyskania jej duplikatu, wydawanego odpłatnie.

2. Cenę duplikatu stanowi koszt jednostkowy produkcji i dystrybucji Karty w danym roku, określony przez sekretarza generalnego ZG PTTK.

§ 8. Członkowie Honorowi Towarzystwa oraz dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych i szkół specjalnych, zgodnie z uchwałą nr 1/XIV/97 Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 października 1997 r., otrzymują Kartę pomimo zwolnienia z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 9. Realizację zadań w zakresie druku Karty i koordynację współpracy z firmami udzielającymi rabatu powierza się "Tourmaco" Sp. z o.o. 00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4/6, tel. 826-05-84, 826-43-95, tel./fax 826-41-59.

Rozdział II

Zasady dystrybucji Kart

§ 10. Za dystrybucję Kart odpowiada Zarząd Główny PTTK.

§ 11. Ogniwami pośredniczącymi w wydawaniu Kart są oddziały PTTK.

§ 12. Jednostki, o których mowa w §11, składają zamówienie według wzoru stanowiącego załącznik do Zarzą- dzenia Wykonawczego Sekretarza Generalnego ZG PTTK, dotyczącego dystrybucji, oraz uiszczają opłatę z tytułu rocznej składki członkowskiej PTTK, zgodnie z uchwałami ZG PTTK.

§ 13. W celu usprawnienia obniżenia kosztów dystrybucji Karty, mogą być tworzone regionalne ośrodki dystrybucji, których listę ustala sekretarz generalny ZG PTTK w porozumieniu z oddziałami Towarzystwa.

§ 14. Koła i kluby Towarzystwa zaopatrują się w Karty w macierzystym oddziale PTTK.

§ 15. 1. Do wydawania Kart uprawnione są oddziały PTTK, zwane "Wystawcami". "Wystawcy" wpisują na Karcie imię i nazwisko posiadacza i nazwę oddziału wystawiającego Kartę.

2. Posiadacz Karty składa swój podpis w wyznaczonym miejscu Karty w momencie jej odbioru, w obecności przedstawiciela "Wystawcy".

Rozdział III

Tryb zatwierdzania umów o udzielenie rabatu

§ 16. Umowy o udzielenie rabatu zawierane są w imieniu Zarządu Głównego PTTK , według wzoru umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 17. Do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi upoważnia się:

  1. oddziały PTTK
  2. Zarząd Majątkiem PTTK
  3. Spółkę "Tourmaco"
  4. Spółki PTTK prowadzące zarząd powierniczy obiektami Towarzystwa.

§ 18. Zobowiązuje się jednostki, o których mowa w §17, do przesyłania na adres Spółki "Tourmaco" jednego oryginalnego egzemplarza umowy.

§ 19. Jednostki, o których mowa w §17, nie mają prawa zmieniać umowy określonej w załączniku, pod rygorem nieważności.

Rozdział IV

Działalność informacyjna

§ 20. Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Towarzystwa oraz spółki prawa handlowego z dominującym kapitałem PTTK do propagowania Karty na obszarze swojego działania oraz eksponowania informacji o usługach objętych Kartą i stosowanych rabatach.

§ 21. "Wystawcy" Kart także uprawnieni są do publikowania na swój koszt informacji o firmach udzielających rabatu.

§ 22. Przyjmuje się, że Zarząd Główny PTTK i Wydawnictwo PTTK "Kraj" Sp. z o.o. promują Kartę na łamach swoich wydawnictw, a podmioty Towarzystwa popularyzują Kartę podczas krajowych targów i giełd turystycznych.

§ 23. Spółkę "Tourmaco" zobowiązuje się, poza obowiązkami określonymi w §20, do wydawania Informatora z wykazem firm udzielających rabatów, wysokością stosowanych zniżek w opłatach za usługi i produkty oraz liczbą osób, które mogą korzystać z jednej Karty. Informator jest wydawany z częstotliwością nie większą niż raz na rok.

§ 24. Wykaz firm, z którymi umowy zostaną podpisane po wydaniu Informatora publikowany jest dodatkowo na łamach biuletynu "Informacje Zarządu Głównego PTTK".

§ 25. W celu umieszczenia ofert w wydanym na kolejny rok Informatorze, wyprzedza się zasadę nadsyłania umów, o których mowa w rozdziale III §18, do dnia 30 września każdego roku.

Rozdział V

Prawa i obowiązki posiadacza Karty

§ 26. Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Karta może być odstępowana innym osobom fizycznym i prawnym, a uprawnienia z niej wynikające obejmują osoby trzecie tylko w wypadkach określonych w Informatorze.

§ 27. Posiadaczowi Karty przysługuje "Informator" z wykazem firm udzielających rabatu.

§ 28. Korzystający z usług lub produktów partnerów Karty okazuje posiadaną Kartę oraz, na życzenie firmy, potwierdza podpisem fakt udzielenia rabatu.

§ 29. W każdym przypadku okaziciel Karty może być proszony o przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu zidentyfikowania posiadacza Karty.

§ 30. W placówkach noclegowych dokonując rezerwacji, należy uprzedzić, że korzysta się z Karty.

§ 31. Rabaty handlowe Karty nie sumują się ze zniżkami organizacyjnymi i z innych systemów.

Rozdział VI

§ 32. Prawo interpretacji i dokonywania zmian niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Głównemu PTTK.

§ 33. W przypadku nieprawidłowej realizacji ulg przysługujących posiadaczowi Karty należ pisemnie lub telefonicznie powiadomić "Tourmaco" Sp. z o.o. w Warszawie.

§ 34. Zobowiązuje się "Tourmaco" Sp. z o.o. w Warszawie do składania Zarządowi Głównemu PTTK przynajmniej raz w roku sprawozdania z wnoszonych skarg, dotyczących realizacji usług przysługujących posiadaczowi Karty.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś