POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Honorowy Przodownik Imprez na Orientację


Jedną z najmłodszych komisji ZG PTTK jest Komisja Imprez na Orientację. Pierwsze uprawnienia przodownika imprez na orientację nadano w 1978 roku. Przez ostatnie dwie kadencje KInO ZG PTTK ujednoliciła przepisy, opracowała regulaminy przodownika i młodzieżowego przodownika imprez na orientację, przystosowała do aktualnych potrzeb "Zasady punktacji w turystycznych InO", wydała instrukcję weryfikacyjną odznaki imprez na orientację, programy szkoleń kadry i wiele innych przepisów kodyfikujących reguły odbywania imprez na orientację.

§ 6

 1. Przodownikowi InO Komisja InO ZG PTTK może nadać tytuł honorowego przodownika InO.
 2. Honorowy przodownik imprez na orientację PTTK, zwany dalej honorowym PInO jest długoletnim członkiem kadry programowej PTTK, który przyczynił się do rozwoju i popularyzacji InO.
 3. Honorowym PInO może zostać przodownik spełniający następujące warunki:
  1. ma 20 lat udokumentowanej działalności przodownickiej InO,
  2. ukończył 25 lat lub posiada odznakę "25 lat w PTTK",
 4. Tytuł honorowego PInO nadaje KInO ZG PTTK na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK.
 5. Honorowy PInO zachowuje uprawnienia przodownika InO i jednocześnie ma prawo do:
  1. noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją honorowego PInO,
  2. udziału z głosem doradczym w posiedzeniach KInO ZG PTTK.
 6. Uprawnienia Honorowego PInO są nadawane podczas:
  1. Krajowej Narady Aktywu Przodowników InO,
  2. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników InO.
 7. Tytuł honorowego PInO nadawany bezterminowo można stracić w przypadku utraty członkostwa w PTTK.
 8. Ewidencję honorowych PInO prowadzi KInO ZG PTTK.
 9. O każdej zmianie danych osobowych honorowy PInO zobowiązany jest powiadomić KInO ZG PTTK.

Wzorując się na regulaminach innych komisji ZG PTTK Komisja Imprez na Orientację postanowiła wyróżnić zasłużonych przodowników imprez na orientację tytułem Honorowego Przodownika Imprez na Orientację. Pierwsze tego rodzaju wyróżnienia będą wręczane podczas IV Zlotu Przodowników Imprez na Orientację organizowanego w dniach 7-9 grudnia w okolicach Warszawy.

Komisja Imprez na Orientację prosi oddziały PTTK i inne jednostki organizacyjne naszego Towarzystwa o informacje dotyczącą Koleżanek i Kolegów -- przodowników imprez na orientację, którym ten tytuł może być przyznany. Po weryfikacji danych KInO ZG PTTK prześle do macierzystych oddziałów druki wniosków o nadanie tytułu Honorowego Przodownika Imprez na Orientację. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia będzie przesłana wraz z zaproszeniem na IV Zlot Przodowników Imprez na Orientację na adres domowy osoby wyróżnionej.

Zbigniew Tarnowski

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś