POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Regionalna Odznaka Krajoznawcza "Przyjaciel Łużyc"


POLSKIE TOWARZYTSWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddziały w Żarach, Lubaniu, Gubinie i Zgorzelcu

Regulamin
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK
"Przyjaciel Łużyc"

I. Działając na podstawie art. 8 ust. 1, 2, 3,4 w związku z art. 53 Statutu PTTK, w celu:

 1. pogłębiania tożsamości narodowej turystów, umiłowania Polski, w tym jego wschodniołużyckiego regionu, kształtowania postaw patriotycznych,
 2. upowszechniania wiedzy o 1500-letnich dziejach wschodniej części Łużyc Dolnych i Górnych (poło- żonych pomiędzy Nysą Łużycką, Odrą, Bobrem i Kwisą), o bohaterskiej obronie tożsamości narodowej Serbołużyczan -- najmniejszego narodu słowiańskiego, o związkach kultur polskiej i łużyckiej, o najpiękniejszych miejscach, o wybitnych postaciach historycznych, o dniu dzisiejszym Łużyc Wschodnich.
 3. rozbudzania regionalnych zainteresowań krajoznawczych, kształtowania nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania, ochrony dóbr kultury, zachęcania młodzieży do systematycznego poznawania piękna i dorobku Łużyc Wschodnich,
 4. pomocy w wędrownictwie indywidualnym i upowszechnienia systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych,
 5. wyróżnienia osób, organizacji, instytucji szczególnie zasłużonych w ochronie dziedzictwa cywilizacyjnego Łużyc Wschodnich, w rozwoju turystyki i krajoznawstwa na obszarze działania Oddziałów PTTK w Żarach, Gubinie, Lubaniu i Zgorzelcu (odznaka w stopniu honorowym) -- w jubileuszowym roku 2000 Zarządy Oddziałów PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach, Miejskiego w Gubinie, Pogórze Izerskie w Lubaniu i Ziemi Łużyckiej w Zgorzelcu -- ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą "Przyjaciel Łużyc", której wzór graficzny stanowi załącznik 1 do regulaminu.

II. Regionalna Odznaka Krajoznawcza "Przyjaciel Łużyc" (w skrócie ROK PŁ)

 1. "ROK PŁ" przyznają Zarządy Oddziałów PTTK, wymienione w punkcie I Regulaminu.
 2. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu podstawowym jest ukończenie 10 roku życia, a ponadto:
  1. przejście (przejechanie rowerem, przepłynięcie kajakiem) jednego ze szlaków turystycznych Łużyc Wschodnich lub
  2. uczestnictwo w co najmniej trzech imprezach turystyczno-krajoznawczych z Rocznych Kalendarzy Imprez Oddziałów, o których mowa w pkt. I lub
  3. zdobycie 50 punktów za potwierdzenie zwiedzenia obiektów krajobrazowych, wymienionych w załą- czniku nr 2 do regulaminu. Obszar Łużyc Wschodnich, określony przez prof. dr. hab. Krzysztofa R. Mazurskiego, zawarty jest w mapie nr 3 lub
  4. zwycięstwo w minimum na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" -- za prace dotyczące Łużyc.
 3. Odznakę "ROK PŁ" w stopniu honorowym za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego Łużyc Wschodnich, w rozwoju Łużyc, w rozwoju turystyki i krajoznawstwa -- przyznają w Światowym Dniu Turystyki -- Oddziały PTTK określone w pkt. I, według własnych kryteriów oceny.
 4. Podstawą do stwierdzenia wypełnienia wymogów dla uzyskania "ROK PŁ" w stopniu podstawowym jest "Karta potwierdzenia zdobycia punktów" stanowiąca załącznik nr 4 do regulaminu, weryfikowana przez instruktora krajoznawstwa regionu.
 5. Zdobywając punkty do "ROK PŁ" można równocześnie zdobywać normy na inne odznaki turystyczne PTTK, pod warunkiem przestrzegania regulaminowych zasad zdobywania danej odznaki.
 6. Czas zdobywania odznaki nie jest ograniczony.
 7. Interpretacja regulaminu należy do oddziału przyznającego odznakę.

III. Odznaka w stopniu podstawowym jest odpłatna.

IV. Oddziały PTTK ustanawiające "ROK PŁ" będą się wzajemnie informowały o własnych Kalendarzach Imprez Turystyczno-Krajoznawczych oraz o przyznawanych odznakach.

V. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2000 r.


Wykaz obiektów krajoznawczych Łużyc Wschodnich wraz z punktacją:

 1. Park Mużakowski w Łęknicy -- 20 pkt.,
 2. Zespoły miejskie Żar, Gubina, Lubska, Lubania Śląskiego i Zgorzelca -- po 15 pkt.,
 3. Inne zabytkowe zespoły Łużyc Wschodnich -- 10 pkt.,
 4. Regionalne muzea, skanseny oraz skansen łużycki w Ochli i Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Grodziska w Wicinie i Niemczy Polanowice, rezerwat archeologiczny w Białogórze -- po 10 pkt.,
 5. Zespoły pałacowo-ogrodowe (nie wymienione wyżej), rezerwaty przyrody -- po 5 pkt.,
 6. Zabytkowe kościoły, dwory, zamki, chaty łużyckie, obiekty krajoznawcze (np. kamienie diabelskie, krzyże pokutne, pomniki przyrody, średniowieczne grodziska, szubienice) -- nie wymienione wyżej -- po 5 pkt.,
 7. Inne miejsca znaczące w cywilizacji Łużyc Wschodnich (wraz z podaniem uzasadnienia) -- 3 pkt.

Adresy oddziałów PTTK uprawnionych do weryfikowania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Przyjaciel Łużyc":

 1. Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, 68-200 Żary, pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, tel. (0-68) 374-24-60
 2. Oddział Miejski PTTK Gubin 66-620, ul. Obrońców Pokoju 18, tel. (0-68) 359-45-19
 3. Oddział PTTK "Pogórze Izerskie" 59-800 Lubań, ul. Bracka 12, tel. (0-75) 722-25-07
 4. Oddział PTTK "Ziemi Łużyckiej" 59-900 Zgorzelec, ul. Iwaszkiewicza 24/5
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś