POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Komunikaty Komisji Turystyki Pieszej


Informacje Komisji Turystyki Pieszej

-- 1 --

Na posiedzeniu plenarnym KTP ZG PTTK w dniu 2 grudnia 2000 r. omawiano m.in. sprawę funkcjonowania odznaki rocznicowej "Szlakiem Wrześniowych Virtuti Militari". Do tej pory rozprowadzono ok. 500 szt. tej odznaki. Zgodnie z padającymi wnioskami komisja postanowiła zmienić charakter odznaki z rocznicowego na stały. W związku z tym zmianie ulega brzmienie punktu czwartego regulaminu odznaki na następujące:

"4. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie na terenach historycznie związanych z wymienionymi oddziałami Wojska Polskiego."

Pozostałe punkty regulaminu odznaki pozostają bez zmian. Przypominamy, że do jej przyznawania są uprawnione wszystkie referaty weryfikacyjne OTP. Zachęcamy do zdobywania tej odznaki i propagowania jej w swoich środowiskach.

-- 2 --

Zgodnie z przyjętą zasadą o przeprowadzaniu egzaminów eksternistycznych na przodownika TP III stopnia i rozszerzenie uprawnień, Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK informuje, że egzamin taki przeprowadzony został przez Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie w dniu 22 marca 2001 r. Następne terminy -- wkrótce. Przypominamy o przedłożeniu komisji egzaminacyjnej stosownych dokumentów:

  • aktualnej legitymacji PTTK,
  • potwierdzenia zdobycia OTP (książeczki OTP lub legitymacji),
  • wniosku według wzoru potwierdzonego przez rodzimą KTP lub oddział PTTK,
  • legitymacji PTP (dla rozszerzających) lub fotografii (dla zdających na III stopień PTP).
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś