POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Komunikaty Komisji Turystyki Pieszej


Ważnych słów kilka Zespołu ds. Szkolenia

Po wielomiesięcznej pracy komisji nad znowelizowaniem regulaminów Odznak Turystyki Pieszej i Przodownika Turystyki Pieszej nadszedł czas na podsumowanie działań.

Na początku kadencji komisji powołano zespół ds. nowelizacji regulaminów OTP, przodownika TP, młodzieżowego przodownika TP oraz Referatu Weryfikacyjnego OTP pod kierownictwem Henryka Antkowiaka. W jego skład oprócz członków KTP ZG weszli przedstawiciele oddziałowych KTP. Ponadto komisja ogłosiła apel o nadsyłanie propozycji zmian w dotychczasowych regulaminach. Na apel odpowiedziały zarówno OKTP, jak też indywidualnie przodownicy TP. Nad tematem pracowały również zespoły dyskusyjne w czasie Ogólnopolskich Zlotów Przodowników TP w Kielcach i we Włocławku. Nadesłane propozycje i wnioski skompletowano i wnikliwie przeanalizowano. Nie można pominąć faktu, że zdarzały się propozycje wzajemnie się wykluczające.

Ostatecznie w grudniu 1999 r. prace zakończono i po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK opublikowano w kolejnych zeszytach biuletynu "Informacje ZG PTTK":

nr 5 -- grudzień 1999 -- Regulamin Przodownika TP (uchwała ZG PTTK nr 106/XIV/99 z dn. 24.10.1999 r.)

nr 1 -- luty 2000 -- Regulamin Odznak Turystyki Pieszej razem z wykazem miejsc i miejscowości punktowanych -- Instrukcja weryfikacyjna

nr 2 -- kwiecień 2000 -- Wykaz nowych regionów krajoznawczych odpowiadających administracji państwowej, tj. szesnastu nowym województwom

nr 3 -- czerwiec 2000 -- Regulamin Młodzieżowego Przodownika TP (uchwała ZG PTTK nr 137/XIV/2000 z dn. 17.06.2000 r.)

Oprócz wymienionych powyżej regulaminów KTP zweryfikowała opracowany w latach 1994-1995 i zatwierdzony uchwałą ZG PTTK trzydziestogodzinny "Program kształcenia kandydatów na przodownika turystyki pieszej PTTK" zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK w dn. 4.08.1995 r.

Przed szkoleniem specjalistycznym, kandydata na przodownika TP obowiązuje szkolenie ogólne, którego program opublikowano w "Informacjach ZG PTTK" nr 3 (specjalny) z maja 1995 r. -- uchwała ZG PTTK nr 66/XIII/94.

Zatwierdzony w 1995 r. program kształcenia nowej kadry turystyki pieszej, przeznaczony dla kursów organizowanych przez jednostki terenowe PTTK, może posłużyć do samodzielnego przygotowania się do egzaminu eksternistycznego przez kandydata na przodownika TP.

Do egzaminów eksternistycznych mogą przystępować również przodownicy TP, rozszerzający swoje uprawnienia. Forma ta, wprowadzona przez KTP przed kilku laty spełniła oczekiwania i umożliwiła powiększanie kadry oraz podnoszenie jej kwalifikacji bez angażowania środków finansowych. Eksternistyczne egzaminy dla kandydatów na przodowników TP przeprowadzane są bez względu na liczbę osób zainteresowanych; nie ma minimalnych limitów uczestnictwa, jakie obowiązują przy organizacji kursu.

Oddział PTTK (oddziałowa KTP), który zorganizował szkolenie dla kandydatów na przodowników TP lub też zgłasza egzaminy eksternistyczne, zobowiązany jest powiadomić KTP ZG o odbywającym się szkoleniu (zgodnie z zatwierdzonym programem) oraz planowanym egzaminie na 3 tygodnie przed zamierzonym terminem egzaminu, aby umożliwić uczestnictwo przedstawiciela KTP ZG w sprawdzianie wiadomości.

Na egzamin oddziałowa KTP przygotowuje dla każdego kandydata wniosek w jednym egzemplarzu z jedną aktualną fotografią. W przypadku rozszerzenia uprawnień, wnioskowi towarzyszy legitymacja w celu wpisania nowo nadanych uprawnień. Niezbędne jest dokładne, czytelne (najlepiej drukiem) wypełnienie wniosku oraz opatrzenie go pieczątką macierzystej OKTP lub oddziału. Wniosek na mianowanie lub rozszerzenie uprawnień wystawia macierzysta OKTP. Zasada ta dotyczy zarówno osób zdających w miejscu zamieszkania, jak też osób zdających w innym oddziale, województwie (np. w czasie Ogólnopolskiego Zlotu PTP).

Po egzaminie oddziałowa KTP przesyła do KTP ZG następujące dokumenty (w jednym egzemplarzu):

 1. Protokół z przeprowadzonego egzaminu zawierający:
  1. datę przeprowadzenia egzaminu,
  2. skład komisji egzaminacyjnej,
  3. wykaz osób egzaminowanych; obok nazwiska nr legitymacji przodownickiej i nazwę regionu, który był przedmiotem sprawdzianu,
 2. Wnioski na mianowanie lub rozszerzenie uprawnień (w jednym egz.) wypełnione według wskazówek zamieszczonych powyżej, uzupełnione dla nowo mianowanych jedną, podpisaną na odwrocie fotografią, dla rozszerzających -- legitymacją przodownicką.

Aby ułatwić dostęp do programu szkolenia przodowników TP, KTP ZG przesyła jego odbitkę po pisemnym zgłoszeniu kursu.

Komisja przypomina, iż kandydaci na przodowników TP przed przystąpieniem do egzaminu winni spełniać następujące wymogi regulaminowe:

 • legitymować się przynajmniej dwuletnią działalnością w PTTK,
 • odbyć szkolenie ogólne, które można zweryfikować w czasie zdawania egzaminu, razem ze specjalistycznym,
 • mieć małą OTP w stopniu srebrnym.

Innym, ważnym zadaniem realizowanym w obecnej kadencji jest rozpoczęta w styczniu 2000 r. wymiana legitymacji przodownickich. Działaniom tym towarzyszy weryfikacja kadry przy współudziale oddziałowych KTP, a w przypadku ich braku -- kierownictwa oddziału. Wymiana legitymacji prowadzona jest według instrukcji opublikowanej w biuletynie "Informacje ZG PTTK" nr 5 z grudnia 1999 r. oraz nr 2 z kwietnia 2000 r.

Komisja TP ZG zwraca się z prośbą do oddziałów, które dotychczas nie zweryfikowały kadry piechurów i nie przysłały do wymiany ich legitymacji, aby zastosowały się do instrukcji i dostarczyły dokumenty razem ze spisem imiennym oraz uaktualnionymi adresami. KTP zapewnia zwrot dotychczasowych legitymacji. Do nowej legitymacji niezbędna jest jedna fotografia (podpisana na odwrocie).

Wymiana legitymacji dokonywana jest zbiorowo, wyłącznie za pośrednictwem oddziałowych KTP, a w przypadku jej braku -- na podstawie pisma władz oddziału.

Komisja apeluje do OKTP o przyspieszenie weryfikacji przodowników TP i wymiany legitymacji, ponieważ jeszcze w I kwartale br. zamierzone jest porównanie danych statystycznych ze sprawozdań TK-O ze zweryfikowaną przez oddziały i KTP ZG kadrą piechurów. Komisja ma nadzieję, że przy czynnym włączeniu się oddziałów będzie można zakończyć weryfikację do końca kadencji.

Teresa Trębala, Jadwiga Zwierz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś