POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

XVIII Młodzieżowy Rajd Turystyczny
im. dr. Mieczysława Orłowicza


Już od 18 lat, w ostatnią sobotę listopada, Oddział Morski PTTK w Gdyni organizuje rajd turystyczny, poświęcony pamięci ojca polskiej turystyki krajoznawczej, autora pierwszych bedekerów, dr. Mieczysława Orłowicza.

Zakończenie rajdów odbywa się rokrocznie w innej szkole gdyńskiej, dzięki temu jest okazja poznać wszystkie zakątki miasta.

Postać M. Orłowicza jest szczególnie bliska gdyńskim krajoznawcom, kiedy to po śmierci w 1959 r. nadano jego imię Klubowi Turysty PTTK w nowej siedzibie Oddziału Morskiego, przy ul. 3 Maja 27, służącej turystom gdyńskim do chwili obecnej.

25 listopada 2000 r. odbył się XVIII Rajd im. dr. M. Orłowicza. Trzema wyznaczonymi trasami po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wyruszyło ponad 320 uczniów z 14 gdyńskich szkół i kilku szkół z Gdańska i Rumi. Młodzież pod kierunkiem przodowników tury- styki pieszej i szkolnych opiekunów przemierzała szlaki gdyńskie: żółty, czarny i czerwony.

Na trasach rajdu kierownicy grup przybliżyli postać M. Orłowicza i historię Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a w nim rezerwatu przyrody "Kacze Łęgi".

Meta rajdu mieściła się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 47 na osiedlu Dąbrowa. Dyrekcja szkoły przygotowała dla wszystkich uczestników rajdu gorący posiłek, turystyczną grochówkę, herbatę i drożdżówki. Po posiłku młodzież uczestniczyła w konkursach krajoznawczych pod kierunkiem Marii Markowskiej, instruktora krajoznawstwa Polski. Pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół nr 15, dwa drugie miejsca: Szkoła Podstawowa nr 33 i Gimnazjum nr 18, a trzecie miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18. W rajdzie udział wzięli także turyści z kół i klubów OM PTTK, głównie Klubu Krajoznawczego "Wrzos", koła przewodników oraz oddziałowych komisji: krajoznawczej i turystyki pieszej, którzy byli organizatorami rajdu. Dzięki pomocy dyrekcji szkoły rajd był bardzo udaną imprezą młodzieżową.

Alicja Wrzosek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś