POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

25-lecie ddziału PTTK "Rataje"
przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu


W dniu 9 grudnia 2000 r. Odział PTTK "Rataje" działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" obchodził swój jubileusz dwudziestopięciolecia.

Aby przekazać bogate dokonania tego oddziału, pozwolę sobie przedstawić w dużym skrócie historię tej spółdzielni mieszkaniowej, w której przez 40 lat istnienia i działalności poszczególne zarządy i rady nadzorcze czyniły wszystko, by działalność społeczno-kulturalna, w tym turystyczno-krajoznawcza, obejmowała większość mieszkańców, szczególnie dzieci i osoby starsze. Mówiąc "wszystko", mam na uwadze bazę lokalową, duże środki finansowe na imprezy, wypożyczalnię sprzętu turystycznego, bibliotekę i inne pochodne, konieczne do prowadzenia działalności, oraz daleko idącą pomoc organizacyjną i zainteresowanie, uznanie za tak ogromny wkład pracy działaczy PTTK. Należy podkreślić, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" jest największą spółdzielnią w kraju, posiada 30 687 mieszkań a w nich 86 160 lokatorów. W okresie największego rozwoju spółdzielni działalność społeczno-kulturalna prowadzona była w 48 placówkach, w tym w 5 osiedlowych domach kultury, 38 świetlicach-klubach i pracowniach osiedlowych, czynnych było około 180 obiektów rekreacyjno-sportowych.

To w tej spółdzielni już w 1971 r. powstało pierwsze na Ratajach Koło Osiedlowe PTTK "Trzynastka", a w 1975 r. dzięki staraniom działaczy PTTK powstał pierwszy i do dziś, jedyny Oddział Osiedlowy PTTK, a na prezesa oddziału wybrany zostaje Henryk Wrześniacki, który był równocześnie prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych", w latach 1978-1986 "prezesuje" Jan Bogdan Kasprowicz, w latach 1986-1998 Zbigniew Skrukwa, a od 1998 r. Mieczysław Silny. Wszyscy wymienieni prezesi zaszczycili jubi- leusz swą obecnością, co było szczególnie miłe i sympatyczne dla uczestników spotkania.

W tym okresie powiększa się grono działaczy, podejmują coraz to nowe zadania i w krótkim czasie działa już 8 kół osiedlowych PTTK, 21 szkolnych klubów turystycznych, 5 klubów seniora oraz 10 klubów turystyki kwalifikowanej.

W 1979 r. oddział otrzymuje samodzielny duży lokal, gdzie mogą pracować wszystkie ogniwa oraz biuro, a także Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. W okresie tak korzystnym dla naszego Towarzystwa Oddział Osiedlowy PTTK "Rataje" liczył około 3 tys. członków. Szerokie grono działaczy skupiło się na organizacji rajdów, zlotów, spływów oraz wycieczek dla ogółu mieszkańców. Część tych imprez jest organizowanych do dziś, choć dla mniejszej liczby uczestników, są to:

 • Rajd Mieszkańców Osiedla Młodych "Rajmos"
 • Rajd Zwycięstwa organizowany wraz z wojskiem
 • Rajd Seniorów "Semos"
 • Rajd "Witamy Wakacje"
 • Rajd "Topimy Marzannę"
 • akcja dokarmiania zwierząt i wiele, wiele spacerów po Poznaniu i okolicach.

Za tak wszechstronną pracę turystyczno-krajoznawczą na rzecz mieszkańców oddział osiedlowy uhonorowano sztandarem ufundowanym przez macierzystą spółdzielnię i kilka zakładów z "Osiedla Młodych", a Spółdzielnia Mieszkaniowa kilkanaście razy zajmowała pierwsze miejsce w kraju za najlepszą działalność społeczno- -wychowawczą i turystyczną, a w 1984 r. otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności ze szczególnym podkreśleniem pracy społeczno-kulturalnej i turystycznej.

W 1989 następuje ogromny regres -- dotyczy on wszystkich dziedzin życia, w tym i naszego Towarzystwa. Z roku na rok spada liczba członków w poszczególnych kołach (obecnie Oddział Osiedlowy PTTK liczy 200 członków), ograniczono do minimum dotacje.

Ze strony spółdzielni zmniejszono liczbę pomieszczeń, zlikwidowano BORT. Tym samym oddział utracił źródło własnego finansowania. Składki członkowskie i minimalne dofinansowanie przez spółdzielnię i Urząd Miasta nie zapewniają warunków rozwoju działalności turystycznej. Pozostali jedynie wytrwali działacze, którzy nie zniechęcili się, nie zaniechali swojej pasji społecznego działania w PTTK i dalej organizują cykliczne imprezy ze zmniejszoną liczbą uczestników i świadczeń.

To oni postanowili mimo wielu trudności zorganizować "swój" jubileusz, by móc podsumować miniony okres, wytyczyć jakieś drogi dalszego działania, a przede wszystkim, aby się wspólnie spotkać i powspominać -- obecnych na spotkaniu było 97 osób.

Na jubileuszowym spotkaniu obecny był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" Tadeusz Stachowski, radny miasta Poznania Ludwik Borowiec, przedstawiciel Urzędu Miasta Bożena Jurasz.

Bardzo miłym był fakt uczestniczenia w 25-leciu przedstawicieli oddziałów PTTK "zza miedzy":

 • Włodzimierz Mięzał z Oddziału Zakładowego PTTK przy zakładach H. Cegielskiego,
 • Marian Jaskuła z Oddziału Zakładowego PTTK " Meblarz" ze Swarzędza a równocześnie członek Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu,
 • Leszek Zagórski z Oddziału PTTK w Poznaniu,
 • Ryszard Miler z Oddziału PTTK w Buku,
 • Kazimiera Helwin z Oddziału PTTK z Gniezna.

Ich udział w uroczystości jubileuszowej Oddziału PTTK przy spółdzielni świadczy o dobrej sąsiedzkiej współpracy, o wspólnym wspieraniu się w turystycznej działalności -- to bardzo sympatyczne. Swoją obecność "zapisali" też kierownicy kilku osiedli: Jagiellońskiego, Armii Krajowej, Piastowskiego. Podziękowali działaczom za dotychczasowe dokonania i zapewniali, że zawsze będą tę działalność wspierać.

Dla wzbogacenia uroczystości zorganizowano wystawę kronik, odznak, zdjęć z wycieczek krajowych i zagranicznych, dyplomów, pucharów i innych zgromadzonych pamiątek.

Było wiele podziękowań, życzeń, dyplomów, upominków, kwiatów, były odznaczenia, wyróżnienia, tak ze strony Zarządu Głównego PTTK, jak i innych przybyłych gości.

Kierownik Osiedlowego Domu Kultury "Jagiellonka" Mirosław Wzią- tek wraz z całym Zarządem Oddziału, na czele z prezesem Mieczysławem Silnym, Gabrielą Kałek (członkiem Komisji Kół Oddziałów Zakładowych i Osiedlowych ZG PTTK) zrobili wszystko, by uczestnicy tego spotkania czuli się dobrze.

Z upoważnienia Prezydium ZG PTTK wręczyłam przyznane odznaczenia i wyróżnienia, przekazałam treść pisma skierowanego do Zarządu Oddziału przez prezesa ZG PTTK Janusza Zdebskiego wraz z pucharem. Podziękowałam Koleżankom i Kolegom za pracę turystyczną prowadzoną wśród mieszkańców jednego dużego osiedla w Poznaniu -- przedstawiłam również pracę PTTK w osiedlach mieszkaniowych, prowadzonych w innych miastach, spółdzielniach, w kraju, podając trochę statystyki i ukazując, jakie istnieją dziś możliwości docierania do tego środowiska, zdobywania środków, na przykładzie Katowic. Poinformowałam o sprawach, którymi zajmuje się obecnie ZG PTTK, tj. obchody jubileuszu 50-lecia PTTK, przygotowania do XV Walnego Zjazdu PTTK. Na długo pozostanie mi w pamięci spotkanie działaczy Oddziału Osiedlowego w Poznaniu.

Aniela Szlompek

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś