POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Regulamin Funduszu Gwarancyjnego


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundusz Gwarancyjny zwany dalej Funduszem, tworzy się z:

 1. Wpłaty w wysokości 300 000 zł pochodzącej z budżetu ZG PTTK.
 2. Należności z tytułu pożyczek udzielonych oddziałom PTTK i nie spłaconych do dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Dochodami Funduszu są:

 1. Wpłaty z budżetu ZG PTTK w wysokości określonej w uchwale budżetowej.
 2. Odsetki od udzielonych oddziałom PTTK pożyczek.
 3. Odsetki od lokat środków finansowych Funduszu.
 4. Opłaty za udzielane gwarancje.
 5. Odsetki od udzielanych pożyczek.
 6. Darowizny.
 7. Inne odchody określone decyzją Prezydium ZG PTTK.

§ 3.

 1. Środki pieniężne wpływające do Funduszu są przechowywane w formie:
  1. Lokat terminowych na rachunku ZG PTTK.
  2. Obligacji Skarbu Państwa lub innych krótkoterminowych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.
  3. Bonów skarbowych NBP.
  4. Kwitów gwarantowanych przez banki komercyjne.
 2. Decyzję o formie przechowywania środków podejmuje Główny Księgowy ZG PTTK na podstawie oferty przedstawionej przez maklera banku prowadzącego rachunek bankowy ZG PTTK.

§ 4.

Niewykorzystane w danym roku środki Funduszu przechodzą na rok następny.

§ 5.

Fundusz dostępny jest dla oddziałów PTTK i przeznaczony na cele inwestycyjne, remontowe, gospodarcze, zakup lokali. Fundusz wspomaga wymienione inicjatywy poprzez:

 1. Zabezpieczenie spłaty kredytów, pożyczek, umów leasingowych zawieranych przez oddziały.
 2. Gwarancje udzielone organizatorom sieci sprzedaży usług turystycznych i ubezpieczeniowych, organizowanej dla oddziałów PTTK.
 3. Pożyczki.

Rozdział 2

Zasady udzielania gwarancji i pożyczek

§ 6.

 1. Gwarancje udzielane są na pisemny wniosek oddziału PTTK.
 2. Do wniosku oddział zobowiązany jest dołączyć:
  1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niewystępowaniu zaległości z tytułu zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
  2. Bilanse, rachunki zysków i strat oraz informacje dodatkowe określone w Ustawie o rachunkowości -- z ostatnich trzech lat.

§ 7.

 1. Pożyczki udzielane są na pisemny wniosek oddziału PTTK. Do wniosku oddział obowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w § 6 pkt. 2.
 2. Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZG PTTK, a oddziałem zaciągającym pożyczkę. Umowę pożyczki w imieniu ZG PTTK podpisują Sekretarz Generalny i Główny Księgowy ZG PTTK, ze strony oddziału prezes i skarbnik.
 3. Umowa określa w szczególności przeznaczenie pożyczki, okres i warunki jej spłaty, w tym oprocentowanie.
 4. Maksymalny okres, na jaki może być udzielona pożyczka, wynosi 3 lata.

§ 8.

Decyzję o udzieleniu gwarancji lub pożyczki podejmuje Prezydium na wniosek skarbnika.

§ 9.

Zabezpieczeniem udzielanych gwarancji i pożyczek jest weksel in blanco wystawiony przez oddział PTTK.

§ 10.

 1. Opłata za udzielenie gwarancji wynosi 0,5 % gwarantowanej kwoty.
 2. Oprocentowanie pożyczek wynosi:
  1. przy okresie spłaty pożyczki do 6 miesięcy -- 5% w skali roku,
  2. przy okresie spłaty pożyczki do roku -- 7,5% w skali roku,
  3. przy okresie spłaty pożyczki do 1,5 roku -- 10% w skali roku,
  4. przy okresie spłaty pożyczki do dwóch lat -- 12,5% w skali roku,
  5. przy dłuższym okresie -- 16%.
 3. Za zwłokę w terminowej spłacie odsetek lub rat pożyczek pobiera się dodatkowe odsetki w wysokości 18% w skali roku.

§ 11.

Środki pożyczki wydatkowanej niezgodnie z celami zapi- sanymi w umowie pożyczki podlegają spłacie w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez ZG PTTK

§ 12.

Wszelkie opłaty, w szczególności skarbowe, ponosi oddział PTTK, któremu udzielana jest gwarancja lub pożyczka.

Prezydium ZG PTTK

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś