POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Nowe oddziały PTTK


16 lutego 2001 r. Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałami nr 483/2001 i nr 484/2001 wyraziło zgodę na działalność Wojskowego Oddziału PTTK przy Klubie Garnizonowym w Toruniu oraz Międzyszkolnego Oddziału PTTK w Przeworsku, zatwierdzając równocześnie statuty tych oddziałów jako zgodne ze Statutem PTTK i Wzorcowym Statutem Oddziału.


ODDZIAŁ WOJSKOWY PTTK przy Klubie Garnizonowym w Toruniu powstał poprzez wydzielenie się Koła PTTK nr 67 z Oddziału Miejskiego PTTK im. M. Sydowa w Toruniu i za wiedzą tego oddziału. Oddział Wojskowy zrzesza obecnie 63 członków PTTK.

Na zjeździe założycielskim tego oddziału, który odbył się 8 lutego 2001 r. wybrano na prezesa zarządu oddziału Wiesława Nawrockiego, na prezesa Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Tadeusza Panasiuka, na prezesa Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Jerzego Kukowicza. W uchwale kierunkowej zjazdu wyszczególniono między innymi zadania, takie jak:

  • realizowanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego,
  • inspirowanie działań zmierzających do krzewienia kultury ruchu turystycznego i zamiłowań do turystyki i krajoznawstwa,
  • organizowanie prac mających na celu wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych,
  • szkolenie nowych kadr przodowników turystyki kwalifikowanej oraz popularyzowanie zdobywania odznak turystycznych.

Siedziba oddziału mieści się w Klubie Garnizonowym w Toruniu, ul. Warszawska 11, tel. 62-24-415.


MIĘDZYSZKOLNY ODDZIAŁ PTTK w Przeworsku powstał ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego im. T. Chałubińskiego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Przeworsku działającego dotychczas w strukturze Oddziału PTTK im. M. Radwana w Rzeszowie. Oddział rozpoczął swoją działalność mając 60 członków PTTK.

Wśród zadań wymienionych w podjętej uchwale kierunkowej zjazdu do priorytetowych zaliczono:

  • uczestnictwo w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę", Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży,
  • aktywne włączenie się w organizacje Euro Rally 2001,
  • reaktywowanie cieszących się przed laty dużą popularnością rajdów "Na jesień" i "Ślizganie do góry".

Prezesem Zarządu Oddziału został Marian Dzimira, prezesem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Irena Kolano, prezesem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego Mirosław Skomski. Wymienione Uchwały Prezydium ZG PTTK stanowią podstawę do wystąpienia poszczególnych zarządów oddziałów do właściwych Sądów Rejonowych -- Wydziałów Gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu i Rzeszowie o zarejestrowanie oddziałów jako terenowych jednostek PTTK posiadających osobowość prawną. Władzom nowo powstałych oddziałów PTTK życzymy pomyślności w realizacji zadań statutowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i  spełnienia oczekiwań swoich członków.

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś