POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Ogólnopolska Sieć Sprzedaży Produktów Turystycznych BORT PTTK - zapraszamy oddziały PTTK do pracy w sieci


W czasie szkolenia dla kierowniczej kadry Biur Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziałów PTTK w Spale w dniach 26-28 lutego 2001 r. zostały zaprezentowane założenia Ogólnopolskiej Sieci Sprzedaży Produktów Turystycznych PTTK (OSSPT PTTK) przygotowane przez pracowników Pionu Organizacyjnego Biura ZG PTTK, a rekomendowane przez Zespół ds. działalności gospodarczej oddziałów PTTK w uzgodnieniu ze skarbnikiem ZG PTTK.

Założenia zostały przyjęte z dużym uznaniem przez kierowniczą kadrę BORT PTTK uczestniczącą w szkoleniu. Celem powstania sieci jest konsolidacja działań BORT oddziałów PTTK w celu zwiększenia sprzedaży własnych produktów PTTK oraz umocnienia pozycji na krajowym rynku produktów turystycznym oddziałów PTTK przy wykorzystaniu potencjału oddziałów PTTK przystępujących do sieci. OSSPT PTTK powstaje na bazie BORT oddziałów PTTK, które złożyły deklarację o przystąpieniu do sieci i zobowiązały się do przestrzegania przyjętych zasad. OSSPT PTTK będzie realizowana etapami:

Etap I -- Przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu sprzedaży produktu turystycznego PTTK metodą tradycyjną (telefon, fax, grafiki wykorzystanych miejsc itp.)

Etap II -- Przygotowanie programu prezentacji produktu turystycznego PTTK na CD do wykorzystania w oddziałach PTTK przystępujących do sieci.

Etap III -- Sprzedaż produktu turystycznego PTTK przez oddziały PTTK przy wykorzystaniu nowoczesnych nośników przekazu danych (np. Internet, e-mail).

Uczestnikami OSSPT PTTK mogą być wyłącznie BORT oddziałów PTTK, posiadające lokale oraz niezbędny sprzęt do działania w sieci. Już w pierwszym etapie realizacji OSSPT PTTK, oddziały muszą posiadać przynajmniej jeden komputer wraz z drukarką, fax oraz przeszkoloną obsługę w zakresie działania OSSPT PTTK.

Zarząd Główny PTTK (koordynator systemu) wyposaży nieodpłatnie każdy oddział PTTK (uczestnika systemu) przystępujący do OSSPT PTTK w dyskietki zawierające wzory dokumentów i druków obowiązujące w sieci, jednolite dla wszystkich oddziałów.

OSSPT PTTK opierać będzie swoje działanie na zobowiązaniu jego uczestników do pełnego respektowania wspólnie wypracowanych zasad, wzorów druków itp.

W I i II etapie realizacji OSSPT PTTK nie będzie posiadał organu zarządzającego. W tym okresie wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie ZG PTTK przy udziale społecznej rady OSSPT PTTK wybranej przez założycieli sieci. W III etapie wydaje się celowe funkcję koordynatora OSSPT PTTK powierzyć Spółce PTTK. Wszystkie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziałów PTTK za zgodą zarządów oddziałów zapraszamy do pracy w sieci.

Poniżej prezentujemy terminarz wprowadzania OSSPT PTTK.

Wojciech Koprowski


  Termin Zakres prac
Etap I luty 2001 r. przygotowanie dokumentów obowiązujących w OSSPT PTTK:
- umowa o przystąpieniu O/PTTK do OSSPT PTTK jako "organizator" lub "agent"
- warunki rozliczeń finansowych między "organizatorem" a "agentem"
- wzór karty ofertowej produktu turystycznego obowiązującego w sieci
- wzór umowy sprzedaży produktu turystycznego
26-28 lutego 2001 r. prezentacja założeń OSSPT PTTK w czasie szkolenia BORT w Spale
14 marca 2001 r. Warszawa ZG PTTK ul. Senatorska 11 godz. 11.00 podpisanie przez przedstawicieli oddziałów PTTK działających z upoważnienia swoich zarządów umowy o przystąpieniu do OSSPT PTTK
15-30 marca 2001 r. przekazanie przez O/PTTK - "organizatorów" kart oferowych produktu turystycznego PTTK przeznaczonych do sprzedaży w sieci: na dyskietce do ZG PTTK (dla potrzeb wykonania katalogu ofert) oraz O/PTTK - "agentom" przystępującym do sieci w uzgodnionej w umowie formie
kwiecień 2001 r. prezentacja produktów będących w OSSPT w PTTK w stoiskach PTTK na targach turystycznych w Gdańsku, Katowicach, Warszawie
kwiecień 2001 druk katalogu produktu turystycznego PTTK - nakład 5000 egzemplarzy (finansowanie: O/PTTK zamieszczające produkty, ZG PTTK; sponsorzy)
kwiecień 2001 prezentacja systemu sprzedaży produktu PTTK w katalogu "Turystyka w kraju i za granicą" wydawca: Małopolskie Centrum Promocji Turystyki (1 strona nieodpłatnie, nakład 15 tys. egzemplarzy
Etap II kwiecień-wrzesień 2001 r. przygotowanie programu prezentacji produktu turystycznego O/PTTK na CD
pażdziernik 2001 r. prezentacja produktu OSSPT PTTK na stoisku PTTK na targach w Poznaniu
Etap II listopad 2001 - marzec 2002 r. uruchomienie sprzedaży produktu turystycznego PTTK przez O/PTTK przy wykorzystaniu nowoczesnych nośników przekazu danych (Internet, e-mail)
marzec 2002 r określenie zadań na lata 2002-2005
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś