POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Szkolenie BORT oddziałów PTTK


W dniach 26-28 lutego 2001 r. w Ośrodku "Zacisze" w Spale po raz czwarty w bieżącej kadencji odbyło się zorganizowane przez Zarząd Główny PTTK szkolenie dla kierowniczej kadry Biur Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziałów PTTK z udziałem prezesów spółek z o.o. zarządzających bazą turystyczną PTTK. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 98 osób. Podstawowym celem szkolenia, poza ciągłym podnoszeniem na wyższy poziom usług turystycznych BORT PTTK i ich promocji, była integracja działań i określenie możliwości współpracy BORT PTTK ze spółkami PTTK zarządzającymi bazą. Na szkoleniu zaprezentowano projekt założeń organizacyjnych Systemu (sieci) Sprzedaży Produktów Turystycznych PTTK na bazie BORT oddziałów PTTK i projekty dokumentów obowiązujących oddziały pracujące w tej sieci. (Założenia organizacyjne Ogólnopolskiej Sieci publikujemy poniżej).

Z dużym zainteresowaniem uczestnicy szkolenia wysłuchali wystąpienia Małgorzaty Miki-Bryskiej, dyrektora Departametnu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki, która zaprezentowała rządowy projekt "Strategii rozwoju turystyki w latach 2001-2006", oraz z dużym zrozumieniem i zaangażowaniem odpowiadała na pytania uczestników szkolenia dotyczące stanu i rozwoju polskiej turystyki.

Podczas szkolenia sporo czasu przeznaczono na tematy dotyczące aktualnych przepisów podatkowych i finansowych obowiązujących małe przedsiębiorstwa turystyczne w tym BORT PTTK. Zajęcia warsztatowe "Jakość usług turystycznych jako element uzyskania przewagi konkurencyjnej" były prowadzone ciekawie i spotkały się z dobrym odbiorem uczestników szkolenia.

Tematem powtarzającym się na szkoleniach jest "Informacja o aktualnych przepisach prawnych w tym nowelizacja Ustawy o usługach turystycznych". Tym razem zajęcia prowadził dr Jerzy Raciborski -- ekspert prawny z Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki, który wykazał znajomość uwag Zarządu Głównego PTTK zgłoszonych do tej Ustawy. Wysłuchał także uwag przedstawicieli BORT PTTK.

Cezary Droszcz -- skarbnik Zarządu Głównego PTTK, który uczestniczył i prowadził zajęcia w znaczącej części programu szkolenia, zaprezentował różne możliwości wspomagania działalności gospodarczej BORT oddziałów PTTK przez ZG PTTK. W pełni zaaprobował założenia organizacji "Ogólnopolskiej Sieci" i obiecał pomoc w realizacji założonego celu. Zainteresował także swoim wykładem na temat "Bilans jako źródło informacji o kontrahencie; kalkulacja cen" przeprowadzonym w formie zajęć warsztatowych.

Ze względu na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do szkolenia włączono również ten temat. Kazimierz Wójcik -- radca prawny ZG PTTK odpowiadał na pytania przedstawicieli oddziałów dotyczące tej ustawy.

Uczestnicy szkolenia i tym razem do poszczególnych tematów otrzymali bogate i wartościowe merytorycznie materiały, które będą mogli wykorzystać w bieżącej pracy Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK.

Pomimo trudnego i napiętego programu szkolenia, dzięki inicjatywie Mirosława Ratajskiego -- członka ZG PTTK udało się wygospodarować w drugim dniu szkolenia godzinę czasu na zaprezentowanie Centralnego Ośrodka Sportowego w Spale. Niektórzy uczestnicy szkolenia zdobyli nawet autografy polskich medalistów olimpijskich.

Tradycją szkoleń dla kadry BORT PTTK jest organizowanie giełdy ofert turystycznych. Tym razem na giełdzie wewnątrz PTTK-owskiej zorganizowanej pod hasłem "Lato 2001" swoją ofertę zaprezentowały 42 oddziały PTTK oraz 4 spółki z o.o. zarządzające bazą turystyczną.

W szkoleniu uczestniczyło kierownictwo Biura Zarządu Głównego PTTK z Andrzejem Gordonem -- sekretarzem generalnym ZG PTTK na czele oraz pracownicy pionów Biura ZG PTTK, którzy wraz z radcą prawnym ZG PTTK udzielali odpowiedzi na indywidualne pytania. Obecny był także Wiesław Cichy -- dyrektor ZM PTTK.

Szkolenie zostało przygotowane przez pion organizacyjny Biura Zarządu Głównego PTTK kierowany przez Halinę Mankiewicz -- sekretarza ZG PTTK ds. organizacyjnych.

Halina Mankiewicz

Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś