POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze
w wojskowych oddziałach PTTK


Ministerstwo Obrony Narodowej postrzega działalność krajoznawczo-turystyczną jako atrakcyjną formę realizacji wielu zamierzeń edukacyjno-wychowawczych prowadzonych w Wojsku Polskim. Współpraca PTTK i Wojska Polskiego trwa od wielu lat, znowelizowane porozumienie o współpracy z 10 września 2000 r. stwarza oddziałom PTTK wiele nowych możliwości. Obecnie działalność programową w PTTK prowadzi 18 oddziałów wojskowych zrzeszających ponad 3400 członków. Największymi są oddziały wojskowe PTTK w Bydgoszczy i Gdyni. Główne cele ich działalności to: organizacja wypoczynku dla środowiska wojskowego poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych (w 2000 r. ponad 70 imprez o zasięgu ogólnopolskim), edukacja z zakresu turystyki i rekreacji, praca z młodzieżą w zakresie wychowania proobronnego. Należy dodać, że wszystkie prowadzone imprezy są otwarte i mogą w nich uczestniczyć osoby spoza środowiska wojskowego.

Zakończona w wojskowych oddziałach PTTK kampania sprawozdawczo-wyborcza przebiegła bardzo sprawnie, podsumowano działalność za ostatnią kadencję, nakreślono nowe kierunki działania. Wiceminister Obrony Narodowej Robert Lipka i Dyrektor Departamentu Społeczno-Wychowawczego MON Marek Tarczyński skierowali do ustępujących władz pisma gratulacyjne z podziękowaniami za dotychczasową pracę. W wielu zjazdach uczestniczyli przedstawiciele władz naczelnych PTTK, dowódcy jednostek wojskowych, przed- stawiciele władz samorządowych i administracyjnych. Do wyróżniających się w dzia- łalności krajoznawczo-turystycznej w ostatniej kadencji należeli: prezesi oddziałów w Bydgoszczy -- Edward Kozanowski, Wrocławiu -- Rajmund Goluch, Gdyni -- Leonard Budniak, Wałczu -- Bogdan Bereszyński.

Stanisław Janowicz


Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Wojskowego Oddziału PTTK w Wałczu (fot. Sławomir Wolski)

Oddział PTTK przy klubie POW w Bydgoszczy. W czasie VII konferencji sprawozdawczo-wyborczej za osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki w środowisku wojskowym - nagrodę wiceministra obrony narodowej wręcza płk Jerzy Kozłowski (fot. Halina Drabik-Ziegler)
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś