POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
1/2001
ISSN 1642-0853

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PTTK


W całym Towarzystwie trwa rozpoczęta w IV kwartale 2000 r. kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Walnym Zjazdem PTTK. Kampania jest najbardziej zaawansowana w województwach, które jako pierwsze, bo już w ostatnią sobotę marca i w kwietniu br. odbywały regionalne konferencje oddziałów PTTK (woj. lubuskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie, opolskie, podkarpackie, łódzkie, pomorskie). W województwach tych, w większości oddziałów PTTK odbyły się już zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, wybrano nowe władze na następną kadencje oraz delegatów z oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK według klucza i rozdzielnika mandatów zatwierdzonego uchwałą ZG PTTK nr 132/XIV/2000.

Oddziały PTTK z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego na odbycie zjazdów oddziałów mają więcej czasu, ponieważ regionalne konferencje oddziałów PTTK z tych województw odbywały się będą dopiero w maju i czerwcu br. (ostatnia regionalna konferencja województwa małopolskiego, odbędzie się 16 czerwca br.).

Terminarz poszczególnych regionalnych konferencji oddziałów PTTK zawarty jest w uchwale Prezydium ZG PTTK nr 477/2001 z 26 stycznia 2001 r. opublikowanej we wkładce do "Gościńca PTTK" 1/2001.

Łącznie w regionalnych konferencjach oddziałów PTTK weźmie udział 1032 delegatów z oddziałów, co pozwoli wielu działaczom wypowiedzieć się nie tylko w sprawach ważnych dla oddziałów działających w ramach tego samego województwa, lecz także w sprawach istotnych dla całego Towarzystwa.

We wszystkich województwach rozpoczęły prace komitety organizacyjne regionalnych konferencji oddziałów PTTK, których przedstawiciele uczestniczą z większości zjazdów oddziałów na terenie swojego działania. Rejestrowane są wnioski i postulaty kierowane przez oddziały do wojewódzkich władz administracyjnych i samorządowych oraz pod adresem władz Towarzystwa.

16 marca br. odbędzie się w Warszawie spotkanie przewodniczących regionalnych konferencji oddziałów PTTK z prezydium Zarządu Głównego PTTK, podczas którego przewodniczący zespołów problemowych działających w ramach Komitetu Organizacyjnego XV Walnego Zjazdu PTTK złożą informacje o kierunkach prac w zakresie spraw organizacyjnych, statutowych, programowych i ekonomicznych.

Podczas wspólnego prezydium ZG PTTK z przewodniczącymi komitetów organizacyjnych regionalnych konferencji oddziałów PTTK uchwalony zostanie rozdzielnik mandatów delegatów na XV Walny Zjazd PTTK na podstawie klucza wynikającego z uchwały ZG PTTK nr 131/ /XIV/2000, tj. 1 delegat na 350 członków z opłaconą składką w województwie według stanu na 31 grudnia 2000 r.

Dotychczasowe zjazdy oddziałów PTTK przebiegają w atmosferze koleżeńskiej, często łączone są z uroczystościami 50-lecia PTTK. Wybitni działacze Towarzystwa wyróżniani są przez ZG PTTK "Medalem 50-lecia" oraz innymi wyróżnieniami Towarzystwa.

Oddziały w dalszym ciągu postulują pod adresem władz naczelnych Towarzystwa o podjęcie działań, które pozwoliłyby członkom Towarzystwa i oddziałom PTTK w większym stopniu korzystać z bazy zarządzanej przez spółki z o.o.


Prezydium obrad Zjazdu Oddziału PTTK
w Zduńskiej Woli, laureata konkursu "Przebiśnieg".
Sprawozdanie z działalności oddziału
za okres kadencji składa Krystyna Okoń,
prezes zarządu

Oddziały wypowiadają się pozytywnie na temat prowadzonych przez Zespół Statutowy kierunków zmian w Statucie PTTK. Kierunek utworzenia struktur pośrednich jest powszechnie akceptowany, lecz oddziały uważają, że strukturom tym nie należy przekazywać funkcji zarządzających i kontrolnych. Uważają, że kompetencje struktur pośrednich powinny sprowadzić się do zadań koordynacyjnych na rzecz integracji oddziałów i realizacji zadań, które wykraczają poza zasięg możliwości jednego oddziału.

Oddziały widzą potrzebę realizacji wspólnie wypra- cowanego przez nie programu działania i jednolitej na obszarze wojewódzkim prezentacji spraw PTTK wobec wojewódzkich władz administracyjnych i samorządowych.


Poniżej relacja z jednego ze zjazdów oddziałów PTTK w województwie łódzkim.

Zjazd Oddziału PTTK w Zduńskiej Woli, odbył się 12 stycznia 2001 r. przy 100% frekwencji delegatów z 9 kół i klubów PTTK tego oddziału. Zjazd swoją obecnością zaszczycili: Jerzy Pieniążek -- senator, Janusz Prady -- starosta powiatu zduńskowolskiego, Jacek Hillebrandt -- wiceprezydent miasta Zduńska Wola.

W zjeździe uczestniczyli: Halina Mankiewicz -- sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych oraz Mirosław Ratajski -- członek ZG PTTK, wiceprezes Rady Oddziałów PTTK województwa łódzkiego. Medalem za pomoc i współpracę wyróżniono senatora Jerzego Pieniążka. "Medalami 50-lecia PTTK" Zarząd Główny PTTK wyróżnił Krystynę Okoń oraz Jerzego Kozłowskiego. Zarówno senator Jerzy Pieniążek, jak i starosta powiatu zduńskowolskiego wysoko ocenili dotychczasową działalność oddziału, podkreślając, że jest ona potrzebna miastu, a przede wszystkim młodzieży.

Zjazd podjął uchwałę kierunkową. Wśród zadań zapisanych w tej uchwale na szczególne wyróżnienie zasługuje adaptacja przez oddział szkoły podstawowej w Gucinie dla potrzeb Towarzystwa, a także kontynuacja działań na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz promujących uprawianie różnych form turystyki przez całe rodziny.

Na prezesa oddziału została ponowienie wybrana Krystyna Okoń. Prezesem oddziałowej Komisji Rewizyjnej została Maria Gross, prezesem Sądu Koleżeńskiego -- Stanisław Pietrzak.

Zjazd postanowił wystąpić do Zarządu Głównego PTTK z wnioskiem o nadanie przez XV Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK wybitnemu działaczowi tego oddziału Jerzemu Kozłowskiemu, którego bogata działalność krajoznawczo-turystyczna została zaprezentowana na specjalnie zorganizowanej "wystawie" towarzyszącej zjazdowi oddziału.

Na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa łódzkiego wybrano: Krystynę Okoń, Lucynę Jaracz oraz Jolantę Śledzińską. W przerwie obrad młodzież z Domu Kultury "Na Pięterku" ze Zduńskiej Woli zaprezentowała uczestnikom zjazdu specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. Zjazd był bardzo dobrze przygotowany i sprawnie prowadzony przez Jolantę Śledzińską. Oddział zrzesza 262 członków. Tylko w roku 2000 zorganizował 174 imprezy, w których uczestniczyło 10 468 osób. Prowadzi Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK. Oddział współpracuje z porozumieniem "W środku Polski" w zakresie wspólnej promocji południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.

Halina Mankiewicz


Medal Zarządu Głównego PTTK "Za pomoc i współpracę" senatorowi Jerzemu Pieniążkowi wręcza Halina Mankiewicz - sekretarz ZG PTTK ds. organizacyjnych oraz Mirosław Ratajski - członek ZG PTTK, wiceprezes Rady Oddziałów PTTK woj. łódzkiego

"Medalem 50-lecia PTTK" wyróżnieni zostali: Krystyna Okoń - prezes oddziału oraz Jerzy Kozłowski, zasłużony działacz tego oddziału
Wydawca: Zarząd Główny PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Centralna Biblioteka PTTK im. K. Kulwiecia, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa tel. (0-22) 831-80-65, fax (0-22) 826-22-05, e-mail:  cb@pttk.pl
webmaster@pttk.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów.
Korekta: Teresa Muś